Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

O projektu

Rreth projektit

О проєкту

Katar o projekto

O pojekte

A projektről

About

PROJEKAT NAŠE RAZLIKE SU NAŠA SNAGA

Projekat Naše razlike su naša snaga je tokom više od dve i po godine realizacije direktno obuhvatio preko 90 mladih od kojih je njih 30 učestvovalo u Kampu dokumentarnog filma koji je rezultirao produkcijom 12 dokumentaraca, dok je 60 mladih uspešno prošlo radionice Hrabrih razgovora za fasilitaciju dijaloga tokom kojih su stekli znanja za moderiranje filmskih razgovora. Filmovi i prateći razgovori deo su četvoromesečnog Karavana Slobodne zone Junior tokom kog se u preko 40 mesta u Srbiji organizuju posebni besplatni filmski događaji.

 

Dvanaest dokumentarnih ostvarenja pripremili su mladi autori i autorke uzrasta od 15 do 26 godina iz različitih delova Srbije. Njihovi filmovi Epitaf zaboravljenima (reditelj Adem Tutić), Ispod kruške kruška (r. Nebojša Resanović), Oči u oči (r. Jelena Zrnić), Šljokica u slepom crevu (r. Irena Antin), Na naš način (r. Marina Todić), Tišina (r. Katarina Jug), Oktobar (r. Vanja Čečen), Oprati pre korišćenja (r. Lena Trifunović), Severni grad (r. Teodora Jovanović), Čiji? Čija? Čije? (r. Jana Toman), Priče iz života tri žene (r. Tamara Zelenak), Slučajevi (r. Milica Rauški) obrađuju različite teme poput kulture sećanja, porodičnih odnosa, diskriminacije, života u malom mestu, odrastanja u multikulturalnoj porodici, prolaznosti, funkcionisanja nezavisnog društvenog centa, održive i ekološke mode, studiranja u etnički podeljenom društvu, venčanja para iz razičitih religijskih zajednica, feminizma, političkih čistki it.

Ova web platforma projekta Naše razlike su naša snaga, pored filmova sadrži i različite prateće edukativne materijale koji će se stalno dopunjavati, a koji se mogu koristiti zajedno sa filmo

Proizvedeni filmovi u cilju obrazovanja mladih kroz različite neformalne vidove edukacije ili samostalno učenje za sve koji imaju afiniteta prema filmskoj umetnosti, dokumentarnom načinu izražavanja, aktivizmu, vođenju dijaloga u zajednici o važnim društvenim pitanjima, ali i kroz časove građanskog vaspitanja kao dopuna obrazovnih materijala i alata Slobodne zone junior koje nastavnici u osnovnim i srednjim školama već koriste u nastavi.

Lansiranje platforme paralelno prati kampanja pod sloganom ”Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele… ako smeš da izađeš iz svojih”  koja za cilj ima podizanje svesti o položaju u kom se nalaze pripadnici različitih manjinskih grupa, kao i senzibilisanje “većine” za negovanje razumevanja i prihvatanja drugog i drugačijeg.

Projekat Naše razlike su naša snaga ima za cilj da izgradi kapacitete za prihvatanje kulturnog diverziteta i uspostavljanje interkulturnog dijaloga kod mladih ljudi različitog porekla, kulture i vere, kroz proces neformalnog učenja, interakciju i stvaranje. Sprovodi ga Fond B92 kroz program Slobodna zona junior uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Podrška civilnom društvu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sufinansiran je od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Program Slobodna zona Junior uspostavljen je 2006. godine sa namerom da se u Srbiji pokrenu razgovori i prošire znanja o aktuelnim društvenim i političkim temama iz celog sveta, te da se putem primene angažovanih filmova u obrazovanju doprinese razvoju kritičkog razmišljanja kod mladih ljudi, povećanju medijske pismenosti, tolerancije, kao i razbijanju predrasuda i stereotipa.

PROJEKTI DALLIMET TONA JANË FUQIA JONË

 

Gjatë më shumë se dy vjet e gjysmë zbatimi, projekti Dallimet tona janë fuqia jonë përfshiu drejtpërdrejt mbi 90 të rinj, 30 prej të cilëve morën pjesë në Kampin e Filmit Dokumentar, i cili rezultoi në prodhimin e 12 dokumentarëve, ndërsa 60 të rinj kaluan me sukses seminaret Biseda të guximshme për lehtësimin e dialogut, gjatë të cilave ata morën njohuritë për të moderuar diskutimet filmike. Filmat dhe bisedat shoqëruese janë pjesë e Karavanit katërmujor të Zonës së Lirë Junior, gjatë të cilit organizohen ngjarje speciale filmike falas në mbi 40 vende në Serbi.

 

Dymbëdhjetë dokumentarë u përgatitën nga autorë të rinj të moshës 15 deri në 26 vjeç nga pjesë të ndryshme të Serbisë. Filmat e tyre Epitafi për të harruarit (regjisor Adem Tutiq), Nën Dardhë Dardha (regj. Nebojsha Resanoviq), Sy më sy (regj. Jelena Zrniq), Xixa në apendiks (regj. Irena Antin), Në mënyrën tonë (regj. Marina Todiq) , Heshtja (regj. Katarina Jug), Tetor (regj. Vanja Çeçen), Lani para përdorimit (regj. Lena Trifunoviq), Qyteti verior (regj. Teodora Jovanoviq), I kujt? E kujt? (regj. Jana Toman), Tregime nga jeta e tre grave (regj. Tamara Zelenak), Raste (regj. Milica Raushki) trajtojnë tema të ndryshme si kultura e kujtesës, marrëdhëniet familjare, diskriminimi, jeta në një qytet të vogël, rritja në një familje multikulturore, kalueshmëria, funksionimi i një qendre të pavarur sociale, modë e qëndrueshme dhe ekologjike, studimi në një shoqëri të ndarë etnikisht, dasma çiftesh nga komunitete të ndryshme fetare, feminizëm, spastrime politike, etj.

Kjo ueb platformë e projektit Dallimet Tona janë Fuqia jonë përmban, përveç filmave, materiale të ndryshme edukative mbështetëse që do të përditësohen vazhdimisht dhe të cilat mund të përdoren së bashku me filmat për edukimin e të rinjve përmes formave të ndryshme informale të edukimit apo vetë-studimit për këdo që ka afinitet për artin filmik, një mënyrë shprehjeje dokumentare, aktivizmin, udhëheqjen e dialogut në komunitet për çështje të rëndësishme sociale, por edhe përmes orëve të edukimit qytetar si shtesë e materialeve dhe mjeteve edukative të Zonës së Lirë Junior, që mësuesit në shkollat ​​fillore dhe të mesme i përdorin tashmë në mësimdhënie.

Lansimi i platformës paralelizohet me një kampanjë nën sloganin „Përpiqu ndonjëherë të futesh në këpucët e dikujt tjetër… nëse guxon të dalësh nga këpucët e tua, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin për pozicionin në të cilin anëtarët e pakicave të ndryshme e gjejnë veten, si dhe të sensibilizojë „shumicën“ për të nxitur mirëkuptimin dhe pranimin e tjetrit dhe të ndryshëm.

Projects Dallimet tona janë fuqia jonë synon të ndërtojë kapacitete për pranimin e diversitetit kulturor dhe vendosjen e dialogut ndërkulturor mes të rinjve me origjinë, kultura dhe fe të ndryshme, përmes procesit të të mësuarit informal, ndërveprimit dhe krijimit. Ai zbatohet nga Fondi B92 përmes programit të Zonës së Lirë Junior me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian si pjesë e programit Mbështetje për Shoqërinë Civile të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Serbisë dhe bashkëfinancohet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd dhe Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social.

Programi Zona e Lirë Junior u themelua në vitin 2006 me synimin për të filluar biseda në Serbi dhe për të zgjeruar njohuritë rreth temave aktuale sociale dhe politike nga e gjithë bota, dhe përmes përdorimit të filmave të angazhuar në arsim të kontribuojë në zhvillimin e të menduarit kritik tek të rinjtë, dhe rritjen e alfabetizmit mediatik, tolerancës, si dhe thyerjes së paragjykimeve dhe stereotipeve.

ПРОЈЕКТ НАШО РОЗЛИКИ НАША МОЦ

 

Проєкт Нашо розлики наша моц цеком вецей як два и пол роки реализациї директно облапел прейґ 90 младих зоз котрих їх 30 участвовало у Kампу документарного филму котри резултовал зоз продукцию 12 документарцох, а 60 младих успишно прешло роботнї Шмелих розгваркох за фацилитацию диялоґу цеком котрих здобули знаня за модерированє филмских розгваркох. Филми и провадзаци розгварки часц штиромешачного Каравану Шлєбодней зони юниор цеком котрого ше у прейґ 40 местох у Сербиї орґанизую окремни безплатни филмски збуваня. 

 

12 документарних оствареньох пририхтали млади авторе и авторки возросту од 15 по 26 роки зоз розличних часцох Сербиї. Їх филми Епитаф забутим (Адем Тутич), Под грушку грушка (Небойша Ресанович), Оч до оч (Єлена Зрнич), Блїскотка у шлєпим череве (Ирена Антин), На наш способ (Марина Тодич), Цихосц (Катарина Юґ), Октобер (Ваня Чечен), Умиц скорей хаснованя (Лена Трифунович), Сиверни варош (Теодора Йованович), Чий? Чия? Чийо? (Яна Томан), Приповедки зоз живота трох женох (Тамара Зеленак), Случаї (Милица Раушки) обробюю розлични теми як цо то култура здогадованя фамилиярни одношеня, дискриминация, живот у малим месце, одрастанє у мултикултуралней фамелиї, преходносц, функционованє нєовиснохо дружтвеного центра, отримовна и еколоґийна моди, студиранє у етнички подзелєним дружтве, винчанє пари зоз розличних релиґийнох зайеднїцох, феминизем, политични чистки. 

Тота web платформа проєкту Нашо розлики наша моц, окрем филмох ма у себе и  розлични провадзаци едукативни материяли котри ше вше буду допольньовац а котри ше можу хасновац вєдно зоз филмами у цилю образованя младих през розлични нєформални способи едукациї лєбо самостойне ученє за шицких котри маю афинитету ґу филмскей уметносци, документарним способу виражованя, активизму, водзеню диялоґох у заєднїци о важних дружтвених питаньох, алє и през годзини гражданского воспитаня як дополєнє образовних материялох и алатох Шлєбодней зони юниор котри наставнїци у основних и стреднїх школох уж хасную у настави. 

Лансированє платформи паралелно провадзи кампаня под слоґаном ”Пробуй дараз войсц до цудзих ципелох… кед же шмеш висц зоз своїх” котра за циль ма подзвигнуц свидомосц о положеню у котрим ше находза припаднїки розличних меншинских ґрупох як и сензибилованє векшини за пестованє порозуменя и прилапйованя другого и иншакого. 

Проєкт Нашо розлики наша моц ма за циль вибудовац капацитети за прилапйованє културного диверзитету и успоставнє интеркултуралного диялоґу при младих людзох розличного походзеня, култури и вири през процес нєформалного ученя, интеракцию и творенє. Реализує го Фонд Б92 прейґ програму Шлєбодна зона юниор зоз финансийну потримовку Европскей Униї у рамикох програми Потримовка цивилному дружтву делеґациї Европскей Униї у Републики Сербиї, а суфинансовани є од Амбасади Зєдинєних Амерцких Державох у Беоґрадзе и Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. 

Програма Шлєбодна зона юниор возпоставена 2006. року зоз намиру же би ше у Сербиї порушали розгварки и преширели знаня о актуалних дружтвених и политичних темох зоз цалого швета, и же би ше прейґ примєньованя анґажованих филмох у образованю допринєсло розвою критичкого роздумованя при младих людзох, повекшаню медийней писменосци, толеранциї, як и розбиваню предрасудох и стереотипох.

O PROJEKTO AMARO AVERČHANDIPE SI AMARI ZOR

 

O Projekto Amaro averčhandipe si amari zor ande majbut katar duj thaj opaš berša sar kerel prikal 90 ternenca katar save 30 sas ande Kampo pale dokumentarno filmo andar savo inkljisti produkcia katar 12 dokumentarne filmura, a 60 terne lačhe dine gata e radionice tale nav Tromali vorba pale facilitacia vorbaki ande savi sikjlile te keren e moderacia filmoski. E filmura thaj e vorba kotor si katar štarečhonesko  Karavano Slobodna zona Junior ande savo prikal 40 thana ande Srbia kerel bipokimaske filmoske buća.

 

Dešuduj dokumentarne filmura kerde terne autoria thaj e autorke katar 15 dži ke 26 berš andar averčhande kotora Srbiake. Lenge filmura Epitafo bistardenge (rediteljo o Ademo Tutić), Tale ambro, e ambrol (r. O Nebojša Resanović), Jakha ande jakha (r. E Jelena Zrnić), Srćava ande korro porr (r. E Irena Antina), Pe amaro čand (r. E Marina Todić), Biašunipe (r. Katarina Jung), Oktobro (r. E Vanja Čečen), Thovel pes angle furjavipe (r. E Lena Trifunović), Dakhano foro (r. E Teodora Jovanović), Kasko? Kaski? Kaske? (r. E Jana Toman), Paramiča andar o trajo trine džuvljengo (r. E Tamara Zelenak), Suraura (r. E Milica Rauški) keren avrčhande teme sar kaj si e kultura liparipaski, familijake varveripa, e diskriminacia, trajo ande tikno than, barjaripe ande multikulturaki familia, vrijamako nakhlipe, keripe ande  biphanglo ketanimako cetro, korkorobućaki thaj ekološko e moda, e studie ande etnikano thaj ulado than, unsuripe andar averčhande  konfesionalne ketanipa, o feminizmo, politikane khosipa thaj aver.     

Kaja web plathorma e proketoski Amaro averčhandipe si amari zor paše filmura si la vi averčhande edukativne materijalura save pherel nevimasa, a save šaj te dikhen pes ketene filmonenca ande res sikljavimako ternengo trujal averčhande biformalne kotora pale edukacia numaj pale korkorutno sikavipe pale sa kola saven si kamlipe pale filmosko arto, dokumentarno čand te vorbin, te vorbin ande ketanipe pale importantne pučipa, numaj vi trujal e časura ande forosko vinajipe sar sikavimsko materijalo thaj o alato katar e Slobodna zona Junior save e sikamne ande fundoske thaj maškarutne škole muken ande sikljope.    

 Katar vazdipe kaja platformako džal vi e kampanja tale nav ”Zumav varekana te des ande averenge cipelja… te tromas te inkljes andar tire” savja si res te vazdel o gindo pale than ande savo si averčhande minoritenge ketanipa, sar vi te kerel haćaripe pale “butivarenge” pale barjaripe haćarimasko thaj te haćaren avres thaj averčhandipe. E projektos Amaro averčhandipe si amari zor si res te kerel o kapaciteto pale lesamavipe kulturako diverziteto thaj te kerel intekulturno vakeripe ke terne manuša save si averčhande minoritetura, kultura, thaj paćape, trujal o proseco neformalno sikavimasko, interakcia thaj keripe.

Kerel les o Fond B92 trujal programo Slobodna zona junior paše pokinipe andar e Evropaki unia ande kotor pale programo Ažutipe pale civilno ketanipe andar e Delegacia Evropaki unia ande Republika Srbia, a pokindo si opaš katar e Ambasada SAD ande Beogrado thaj katar o Ministarstvo pale manušikane thaj minoritenge hakaja thaj pale ketanipako dijalogo.

O programo Slobodna zona Junior kerdi si 2006. berš resesa te ande Srbia teljarel e vorba thaj te buljarel pes sikljope pale adjesutne ketanimaske thaj politikane teme andar sasti lumlja, thaj te dromesa sar kaj si angažuime filmura ande sikavipe del piro kotor te barjarel pes orta gindo ke terne manuša, te barjarel pes medijsko lekharipe, e tolerancia, sar vi te phadjon e predrasude thaj e stereotipura.

PROJEKT NAŠE ROZDIELY SÚ NAŠA SILA

 

Počas viac ako POLDRUHA ROČNEJ realizácie sa do projektu Naše rozdiely sú naša sila priamo zapojilo viac ako 90 mladých ľudí, z ktorých 30 sa zúčastnilo Campu dokumentárnych filmov, výsledkom čoho bolo vyprodukovanie 12 dokumentárnych filmov, pričom úspešne prešlo 60 mladých ľudí. workshopy Smelé rozhovory na facilitáciu dialógu, počas ktorých získali vedomosti na moderovanie filmových diskusií. Filmy a sprievodné besedy sú súčasťou štvormesačnej Free Zone Junior Caravan, počas ktorej sa na viac ako 40 mestách v Srbsku organizuju špeciálne bezplatné filmové podujatia.

 

Dvanásť dokumentárnych filmov pripravili mladí autori vo veku od 15 26 rokov z rôznych kútov Srbska. Ich filmy Epitaf zabudnutých (r. Adem Tutić), Pod hruškou (r. Nebojša Resanović), Tvárou v tvár (r. Jelena Zrnić), Lesk v slepom čreve(r. Irena Antin), Na náš spôsob (r. Marina Todić). , Tíšina (nar. Katarina Jug), október (nar. Vanja Čečen), Oprať pred použitím (nar. Lena Trifunović), Severné mesto (nar. Teodora Jovanović), Čí? Čia? Čie?(r. Jana Toman), Príbehy zo života troch žien (r. Tamara Zelenak), Príbehy (r. Milica Rauški) sa zaoberajú rôznymi témami ako kulturálne povedomie rodinné vzťahy, diskriminácia, život v malom meste, vyrastanie v multikultúrnej rodine, pominuteľnosť, fungovanie samostatného sociálneho centra, udržateľná a ekologická móda, štúdium v ​​etnicky rozdelenej spoločnosti, svadby párov z rôznych náboženských spoločenstiev, feminizmus, politické čistky a pod.

Táto webová platforma projektu Naše rozdiely sú naša sila obsahuje okrem filmov aj rôzne podporné vzdelávacie materiály, ktoré sa budú neustále aktualizovať a ktoré možno spolu s filmami využiť na vzdelávanie mladých ľudí rôznymi neformálnymi formami vzdelávanie alebo samostatné učenie pre každého, kto má blízko k filmovému umeniu, dokumentárnemu spôsobu vyjadrovania, aktivizmu, vedeniu dialógu v komunite o dôležitých spoločenských témach, ale aj prostredníctvom hodín občianskej výchovy ako doplnku vzdelávacích materiálov a nástrojov Free Zone Junior ktoré učitelia na základných a stredných školách už využívajú vo vyučovaní.

Spustenie platformy sprevádza kampaň pod heslom „Skús niekedy vkročiť do kože niekoho iného… ak musíš vyjsť zo svojej“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o pozícii, v ktorej sa nachádzajú príslušníci rôznych menšínových skupiny, ako aj senzibilizovať „väčšinu“, aby podporili pochopenie a akceptovanie toho druhého a odlišného.

Projekt Naše rozdiely sú naša sila má za cieľ vybudovať kapacity na akceptovanie kultúrnej rozmanitosti a nadviazanie medzikultúrneho dialógu medzi mladými ľuďmi rôzneho pôvodu, kultúr a náboženstiev prostredníctvom procesu neformálneho učenia, interakcie a tvorby. Realizuje ho Fond B92 prostredníctvom programu Junior Free Zone s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Podpora občianskej spoločnosti Delegácie Európskej únie v Srbskej republike a spolufinancuje ho Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Belehrade a Ministerstvo pre ľudské a menšinové  práva a  a sociálny dialóg.

Program Free Zone Junior vznikol v roku 2006 so zámerom začať rozhovory v Srbsku a rozšíriť poznatky o aktuálnych spoločenských a politických témach z celého sveta a prispieť k rozvoju kritického myslenia u mladých ľudí a zvýšiť mediálnu gramotnosť prostredníctvom využívania angažovaných filmov v oblasti vzdelávania, tolerancie, ale aj búrania predsudkov a stereotypov.

PROJEKT KÜLÖNBSÉGEINK AZ ERŐSSÉGÜNK

 

A Különbségeink az erősségünk c. projekt több mint két és fél éves megvalósítása során több mint 90 fiatal vett részt közvetlenül, akik közül 30-an részt vettek a Dokumentumfilmes Táborban, melynek eredményeként 12 dokumentumfilm készült, míg 60 fiatal sikeresen túljutott a Bátor beszélgetések párbeszédet segítő workshopokon, amelyek során elsajátították a filmes beszélgetések moderálásához szükséges ismereteket. A filmek és az azokat kísérő beszélgetések a négy hónapos Karavan Slobodne zone Junior program részét képezik, melynek során Szerbiában több mint 40 helyen szerveznek különleges ingyenes filmes rendezvényeket.

 

Tizenkét dokumentumfilmet készítettek a Szerbia különböző részeiről érkező 15 és 26 év közötti fiatal szerzők. Filmjeik: Sírfelirat az elfelejtetteknek (eredeti cím: Epitaf zaboravljenima, rendező: Adem Tutić), A körte alatt is körte (eredeti cím: Ispod kruške kruška, rendező: Nebojša Resanović), Szemtől szembe (eredeti cím: Oči u oči,  rendező: Jelena Zrnić), Szikra a zsákutcában (eredeti cím: Šljokica u slepom crevu, rendező: Irena Antin), A magunk módján (eredeti cím: Na naš način, rendező: Marina Todić), A csend (eredeti cím: Tišina, rendező: Katarina Jug), Október (eredeti cím: Oktobar, rendező: Vanja Čečen), Használat előtt kimosandó (eredeti cím: Oprati pre korišćenja, rendező: Lena Trifunović), Északi város (eredeti cím: Severni grad, rendező: Teodora Jovanović), Kié? (eredeti cím: Čiji? Čija? Čije? rendező: Jana Toman), Történetek három nő életéből (eredeti cím: Priče iz života tri žene, rendező: Tamara Zelenak), Esetek (eredeti cím: Slučajevi, rendező: Milica Rauški), amelyek különböző témákkal foglalkoznak, mint például az emlékezés kultúrája, a családi kapcsolatok, a diszkrimináció, a kisvárosi élet, a multikulturális családban való nevelkedés, a mulandóság, a független kulturális központ működése, a fenntartható és ökológiai divat, az etnikailag megosztott társadalomban való tanulás, a különböző felekezetű pár esküvője, feminizmus, politikai tisztogatások stb.

A Különbségeink az erősségünk projekt ezen webes platformja a filmeken kívül különféle, folyamatosan frissülő támogató oktatási anyagokat is tartalmaz, amelyek a filmekkel együtt felhasználhatók a fiatalok oktatásának különböző informális formái révén, vagy önálló tanuláshoz mindazok számára, akik vonzódnak a filmművészethez, a dokumentarista kifejezésmódhoz, az aktivizmushoz, a fontos társadalmi kérdésekről szóló, közösségben való párbeszéd folytatásához, de a polgári nevelési órákon keresztül is a Slobodna zona junior oktatási anyagainak és eszközeinek kiegészítéseként, amelyet a tanárok már használnak is az általános és középiskolai tanítás során.

A platform elindításával párhuzamosan zajlik egy kampány, melynek szlogenje „Próbálj meg a más bőrébe bújni…ha a sajátodból ki mersz bújni“, melynek célja a különböző kisebbségekhez tartozók helyzetére való figyelemfelhívás, illetve a “többség” szenzibilizálása a megértés ápolására, valamint a más és a különbözőség elfogadására. 

A Különbségeink az erősségünk c. projekt célja a kulturális sokszínűség elfogadására és a különböző származású, kultúrájú és vallású fiatalok közötti interkulturális párbeszéd kialakítására irányuló kapacitás kiépítése az informális tanulás, az interakció és az alkotás folyamatán keresztül. A projekt megvalósítója – az Európai Unió pénzügyi támogatásával az Európai Unió szerbiai Delegációjának a Civil Társadalom Támogatása program részeként, amelynek társfinanszírozója az Amerikai Egyesült Államok belgrádi Nagykövetsége és az Emberi és Kisebbségi Jogi és Társadalmi Párbeszéd Minisztériuma – a B92 Alap a Free zone Junior programon keresztül.  

A Free zone Junior program 2006-ban jött létre azzal a szándékkal, hogy Szerbiában a világ minden tája aktuális társadalmi és politikai témájáról beszélgetések induljanak el, és sor kerüljön az ismeretek bővítésére, valamint az oktatásban használt filmeken keresztül hozzájáruljon a fiataloknál a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez, a médiaműveltség és a tolerancia növeléséhez, valaminta az előítéletek és sztereotípiák szétoszlatásához.

Our Differences Our Strengths 

During more than two and a half years of implementation, the Our Differences Are Our Strength project directly involved over 90 young people, 30 of whom participated in the Documentary Film Camp, which resulted in the production of 12 documentaries, while 60 young people successfully passed the Courageous Conversations workshops for dialogue facilitation during which they have acquired the knowledge to moderate film discussions. The films and accompanying talks are part of the four-month Free Zone Junior Caravan, during which special free film events are organized in over 40 places in Serbia.

Twelve documentaries were prepared by young authors between the ages of 15 and 26 from different parts of Serbia. Their films Epitaph to the Forgotten (directed by Adem Tutić), The pear, never falls far from the tree (dir. Nebojša Resanović), Face to Face (dir. Jelena Zrnić), Sparkle in dead end (dir. Irena Antin), In our Way (dir. Marina Todić) , Silence (b. Katarina Jug), October (b. Vanja Čečen), Wash Before Use (b. Lena Trifunović), The Northern City (b. Teodora Jovanović), Who is whose? (dir. Jana Toman), Women’s tales (dir. Tamara Zelenak), Cases (dir. Milica Rauski) deal with various topics such as the culture of memory, family relations, discrimination, life in a small town, growing up in a multicultural family, transience, the functioning of an independent social center, sustainable and ecological fashion, studying in an ethnically divided society, weddings of couples from different religious communities, feminism, political purges, etc.

This web platform of the project Our Differences Are Our Strength contains, in addition to the films, various supporting educational materials that will be constantly updated, and which can be used together with the filmo

Movies produced with the aim of educating young people through various informal forms of education or independent learning for everyone who has an affinity for film art, documentary expression, activism, conducting dialogue in the community on important social issues, but also through civic education classes as a supplement to the educational materials and tools of Slobodna zone junior that teachers in primary and secondary schools already use in their classes.

The launch of the platform is paralleled by a campaign under the slogan „Try sometimes to step into someone else’s shoes… if you have to step out of your own“ which aims to raise awareness of the position in which members of different minority groups find themselves, as well as sensitize the „majority“ to foster understanding and acceptance of the other and different.

The Our Differences Are Our Strength project aims to build capacities for accepting cultural diversity and establishing intercultural dialogue among young people of different origins, cultures and religions, through the process of informal learning, interaction and creation. It is implemented by the B92 Fund through the Free Zone Junior program with the financial support of the European Union as part of the Support to Civil Society program of the Delegation of the European Union in the Republic of Serbia, and is co-financed by the Embassy of the United States of America in Belgrade and the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue.

The Free Zone Junior program was established in 2006 with the intention of starting conversations in Serbia and expanding knowledge about current social and political topics from around the world, and to contribute to the development of critical thinking among young people and increase media literacy through the use of engaged films in education. , tolerance, as well as breaking prejudices and stereotypes.

en_US