Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Epitaf zaboravljenima /An Epitaph for the Forgotten

Epitaf për të harruarit

Епитаф забутим

Epitafo bistardenge

Epitaf zabudnutým

Sírfelirat az elfelejtetteknek

An Epitaph for the Forgotten

Epitaf zaboravljenima /An Epitaph for the Forgotten

Epitaf zaboravljenima (dok.) /An Epitaph for the Forgotten (doc.)
Director/Reditelj: Adem Tutić
Country/Zemlja: Srbija
Godina/Year: 2021
Runtime/Trajanje: 25’04’’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
Jevrejsko groblje u Novom Pazaru, skoro osam decenija zapušteno i zaboravljeno, po prvi put je
rekonstruisano.
Nakon holokausta, o tom groblju se više niko nije brinuo. Novopazarci su izgubili sećanje na svoje
sugrađane, novopazarske Jevreje, koji su nekada živeli u tom gradu.
Nekolicina ljudi očuvala je sećanje, među njima je i pesnik Šaban Šarenkapić koji se godinama bavi
ovom temom kroz svoju poeziju i prozu. Njegov cilj je da pokaže kako se treba ophoditi prema
ostacima nečije večnosti. Razočaran stanjem groblja i nemarom svojih sugrađana, groblje nije posetio
godinama.
Po prvi put nakon dugo vremena, Šaban Šarenkapić i okupljeni građani posećuju ovo groblje i zatiču
ga u njegovom dostojnom stanju.

Logline
Kroz jezik i reč, pominjanjem i sećanjem, pesnik odaje počast zaboravljenim Pazarcima, Jevrejima.

O autoru
Adem Tutić, rođen i odrastao u Novom Pazaru, gde je zavšio osnovnu i srednju školu. Student je filmske
i televizijske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kroz različite, formalne i neformalne,
programe obrazovanja stekao krucijalna znanja o razlikama, toleranciji i ljudskim pravima. Takva
iskustva rezultuju njegovim interesovanjem u stvaranju angažovane umetnosti.
Izjava autora
Najveći greh jednog čoveka je da ćutnjom podupre nepravdu i zaborav. Ovim filmom želeo bih da
podignem spomenik svojim zaboravljenim sugrađanima.

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

Përmes gjuhës dhe fjalëve, duke përmendur dhe duke kujtuar, poeti u bën homazhe të harruarve nga Novi Pazari, çifutëve.

 

Rreth Autorit

Adem Tutiq u lind dhe u rrit në Novi Pazar, ku kreu shkollën fillore dhe të mesme. Ai është student i regjisë së filmit dhe televizionit në Fakultetin e Arteve Dramatike në Beograd. Përmes programeve të ndryshme, formale dhe joformale arsimore, ai fitoi njohuri thelbësore për dallimet, tolerancën dhe për të drejtat e njeriut. Përvoja të tilla rezultojnë në interesin e tij për të krijuar art të angazhuar.

 

Përmbledhje

Varrezat hebraike në Novi Pazar, të lënë pas dore dhe të harruara për gati tetë dekada, janë rindërtuar për herë të parë.

Pas Holokaustit, askush nuk u interesua më për ato varreza. Pazarët kanë humbur kujtesën e bashkëqytetarëve të tyre, hebrenjve të Novi Pazarit, të cilët dikur kanë jetuar në atë qytet. Disa njerëz e kanë ruajtur kujtesën, ndër ta është poeti Shaban Sharenkapiq, i cili me vite të tëra me poezinë dhe prozën e tij merret me këtë temë. Qëllimi i tij është të tregojë se si të trajtohen mbetjet e përjetësisë. I zhgënjyer nga gjendja e varrezave dhe neglizhenca e bashkëqytetarëve, ai prej vitesh nuk i vizitoi varrezat.

Për herë të parë pas shumë kohësh, Shaban Sharenkapiqi me qytetarët e mbledhur e vizitojnë këtë varrezë dhe e gjejnë në gjendjen e saj dinjitoze.

 

Deklarata e autorit

Mëkati më i madh i një njeriu është të mbështesë padrejtësinë dhe harresën me heshtje. Me këtë film dua t’i ngre një monument bashkëqytetarëve të mi të harruar.

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

През язик и слово, зоз споминяньом и здогадованьом, поет дава почесц забутим Пазарцом, Єврейом. 

О авторе

Адем Тутич, народзени и одроснул у Новим Пазаре, дзе закончел основну и стредню школу. Студент є филмовей и телевизийней режиї на факултету драмских уметносцох у Беоґраду. През розлични, формални и нєформални програми образованя здобул круциялни знаня од розликох, толеранциї и людских правох. Таки искуства резултию зоз його интересованьом у творчсци анґажованей уметносци. 

 

Синопсис

Єврейски теметов у Новийм Пазаре скоро осем децениї запущени и забути, по перши раз реконструировани. По голокаусту, о тим теметове ше вецей нїхто нє старал. Новопазарци страцели здогадованє на своїх сугражданох, новопазарских єврейох, котри дараз жили у тим варошу. Даскельо людзох зачувало здогадованє, медзи нїма и поета Шабан Шаренкапич котри ше занїма за тоту тему през свою поезию и прозу. Його циль указац же як ше треба справовац ґу остатком дачиєй вичносци. Розчаровани зоз станом теметова и нєдзбаном своїх сугражданох, теметов нє обишол роками. По перши раз по длугоким часу, Шабан Шаренкапич и гражданє обиходза тот теметов и находза го у достойним стану. 

 

Виява автора

Найвекши грих єдного чловека же би зоз нєбешедованьом подупар нєправду и забуце. Зоз тим филмом бим жадал подзвигнуц памятїк своїм забутим сугражданом.

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

Trujal e čhib thaj o nav, vakerimasa thaj risparipasa, poeto del baripe bistarde Pazarcurenge, Židovenge. 

Katar o autoro

O Ademo Tutić, bijando si thaj barilo ande Nevo Pazaro, kaj dija gata fundoski thaj maškarutni škola. Studento si pe filmoski thaj televizijsko režia po Fakulteto pale dramako arto ande Beogrado. Trujal avečhandipe, formalne thaj biformalne programura sikavimaske therda fundoske džanglipa pale averčhandipa, e tolerancia thaj manušikane hakaja. Khasavo džanglipe reslo si leske kamipasa te kerel ande kotor sar kaj si angažovano arto.   

Sinopsiso

Židovenge limorja ande Nevo Pazaro, paše oxto dešeberša muklino si thaj bistardo, po angluno data si rekonstruišime. Palal holokausto, pale gadava limorja khonik či lija sama. Nevepazarcura xasarde gindipe pe pire pašekerutne, nevepazaroske Židovura, save varekana trajisarde ande kava foro. Nekabor manuša arakhle o gindo, maškar lende si vi o poeto o Šaban Šarenkapić savo beršenca kerel pe kaja tema trujal piri poezia thaj e proza. Lesko res si te sikavel sar trubul te dikhas pe kova so ačhilo katar varekasko dumutnipe. Dukhadino sar sas limorja thaj manušengo dikhipe pe leste, pe limorja či sas beršenca. Angluno drom kana nakhlo dumut vrijama, o Šabano Šarenkapić kidine forutnenca djele pe limorja thaj arakhle les  lačhardes sar trubul te avel. 

 

Alav katar o autoro

Majbaro bezah jekhe manušes si te ačhimasa zuravel biortope thaj bistaripe.

Kale filmosa kamavas te vazdav o barr mungre bistarde forutnenge. 

 

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

Prostredníctvom jazyka a reči pamiatkami   a spomienkami vzdáva básnik hold zabudnutým novopazarským Židom.

 

O autorovi

Adem Tutić sa narodil a vyrastal v Novom Pazare, kde ukončil základnú a strednú školu. Je študentom filmovej a televíznej réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Prostredníctvom rôznych formálnych i neformálnych vzdelávacích programov získal zásadné poznatky o odlišnostiach, tolerancii a ľudských právach. Takéto skúsenosti vyúsťujú do jeho záujmu o tvorbu angažovaného umenia.

 

Súhrn

Židovský cintorín v Novom Pazare, takmer osem desaťročí zanedbaný a zabudnutý, je po prvý raz zrekonštruovaný.

Po holokauste sa o ten cintorín už nikto nestaral. Obyvatelia Nového Pazaru stratili spomienku na svojich spoluobčanov, Židov z Nového Pazaru, ktorí v tomto meste kedysi žili. Pamiatku si zachovali viacerí, medzi nimi aj básnik Šaban Šarenkapić, ktorý sa tejto téme roky venuje prostredníctvom svojej poézie a prózy. Jeho cieľom je ukázať, ako zaobchádzať so zvyškami večnosti. Sklamaný zo stavu cintorína a nedbalosti svojich spoluobčanov cintorín celé roky nenavštevoval.

Prvýkrát po dlhom čase Šaban Šarenkapić a skupina občanov navštívia tento cintorín a nachádzajú ho v dôstojnom stave.

 

Vyjadrenie autora

Najväčším hriechom jedného človeka je podporovať nespravodlivosť a zabudnutie mlčaním. Týmto filmom by som chcel svojim zabudnutým spoluobčanom postaviť pomník.

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

A nyelv használatával, a szavakkal, az emlékek és az emlékezés szűrőjén keresztül kíván a költő tisztelegni az elfeledett Novi Pazar-i nép, a zsidók emléke előtt.

 

A szerzőről

Adem Tutić Novi Pazarban született és nevelkedett. Szülővárosában végezte el az általános iskolát, valamint a középiskolát. A belgrádi Színművészeti Kar film- és televízió rendező szak hallgatója. Különböző formális és informális oktatási programokon keresztül meghatározó ismereteket szerzett a különbözőségekről, a toleranciáról és az emberi jogokról. Ezen tapasztalatok eredményeként alakult ki érdeklődése az elkötelezett művészet alkotása iránt.

 

Szinopszis

A közel nyolc évtizede elhanyagolt és elfeledett Novi Pazar-i zsidó temetőt először újították fel.

Azt a temetőt a holokauszt után már senki sem gondozta. Novi Pazar lakossága elveszítette emlékeit polgártársairól, azokról a Novi Pazar-i zsidókról, akik egykor ebben a városban éltek. Néhányan azonban megőrizték emlékeiket, köztük Šaban Šarenkapić költő, aki évek óta foglalkozik ezzel a témával költészetén és prózáján keresztül. Célja, hogy megmutassa, hogyan kell viszonyulni valaki örökkévalóságának maradványai iránt. A temető állapotában és polgártársai hanyagságában csalódva évekig nem járt a temetőben.

Hosszú idő óta először keresték fel Šaban Šarenkapić és az egybegyűlt polgárok ezt a temetőt, és méltó állapotban találták.

 

A szerző gondolata

Egy ember legnagyobb bűne, ha hallgatással támogatja az igazságtalanságot és a feledést. Ezzel a filmmel szeretnék emléket állítani az elfeledett polgártársaimnak.

 

Reditelj / Director / Režisér / Az igazgató / Regjisori / :

Adem Tutić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

25’04’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

__________________________________

Through language and words, by mentioning and remembering, the poet pays homage to the forgotten people from Novi Pazar, Jews.

About the author

Adem Tutić was born and raised in Novi Pazar, where he finished primary and secondary school. He is a student of film and television directing at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. Through various, formal and informal, educational programs, he gained crucial knowledge about differences, tolerance and human rights. Such experiences result in his interest in creating engaged art.

Synopsis

The Jewish cemetery in Novi Pazar, neglected and forgotten for almost eight decades, has been reconstructed for the first time.

After the Holocaust, no one cared about that cemetery anymore. The people of Novi Pazar have lost the memory of their fellow citizens, the Jews of Novi Pazar, who once lived in that city. Several people have preserved their memory, among them is the poet Šaban Šarenkapić, who has been dealing with this topic for years through his poetry and prose. His goal is to show how to treat the remnants of one’s eternity. Disappointed with the condition of the cemetery and the negligence of his fellow citizens, he did not visit the cemetery for years.

For the first time in a long time, Šaban Šarenkapić and the gathered citizens visit this cemetery and find it in its dignified condition.

Author’s statement

The greatest sin of one man is to support injustice and oblivion with silence. With this film, I would like to erect a monument to my forgotten fellow citizens.

sr_RS