Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Ispod kruške, kruška / The pear, never falls far from the tree

Nën dardhë, dardha

Под грушку, грушка

Tale ambrol, o ambrol

Hruška nepadá daleko od stromu

Körte alatt körte

The pear, never falls far from the tree

Ispod kruške, kruška / The pear, never falls far from the tree

Ispod kruške, kruška (dok.) / The pear, never falls far from the tree (doc.)
Director/Reditelj: Nebojša Resanović
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021
Runtime/Trajanje: 20’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
Od snegom pokrivenih i ogoljenih stabala zimi, do lepih i zrelih krušaka leti, ova priča prati voćnjak na
obroncima Fruške gore, i oca koji će napornu poljoprivrednu sezonu po prvi put izgurati sam.

Logline
Priča o ocu i sinu, kroz slike voćnjaka u kojem su donedavno zajedno radili.

O autoru
Nebojša Resanović, rođen 1994. godine u Glini (Republika Hrvatska). Odrastao i završio srednju školu
u Sremskoj Mitrovici dok je zvanje diplomiranog inženjera zaštite bilja stekao na Univerzitetu u
Beogradu. U svet filma je ušao putem skejtbordinga, kojim se bavi čitav život. Jedan je od osnivača
skejt festivala Samit Nesvrstanih.
Izjava autora:
Ideja mi je bila da praćenjem očevog rada u voćnjaku, kroz odnos njega i mog starijeg brata razumem
uzroke njihovog konflikta, suočim ih jednog sa drugim i na taj način putem filma potencijalno dovedem
do pomirenja.

Reditelj / Director / / Režisér / Rendező / Regjisori / :

Nebojša Resanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

20’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Podnadpis / Felirat / Titrat / :

English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

______________________________

Historia e babait dhe djalit, përmes fotove të një kopshti ku ata kanë punuar së bashku deri kohët e fundit.

 

Rreth Autorit

Nebojsha Resanoviq ka lindur në vitin 1994 në Glina (Republika e Kroacisë). Ai u rrit dhe mbaroi shkollën e mesme në Mitrovicën e Sremit, ndërsa titullin inxhinier i diplomuar për mbrojtjen e bimëve e ka marrë në Universitetin e Beogradit. Ai hyri në botën e filmit përmes skejtbordingut, të cilin e ka bërë gjithë jetën. Ai është një nga themeluesit e festivalit skejt  Samiti i të Paangazhuarve.

 

Përmbledhje

Nga pemët e mbuluara me borë dhe të zhveshura në dimër, te dardhat e bukura dhe të pjekura në verë, kjo histori ndjek një pemishte në shpatet e Frushka Gorës dhe një baba që do të kalojë vetëm për herë të parë sezonin e vështirë bujqësor.

 

Deklarata e autorit

Ideja ime ishte të ndiqja punën e babait tim në kopshtin e pemëve, përmes marrëdhënies mes tij dhe vëllait tim të madh, të kuptoja shkaqet e konfliktit të tyre, t’i ballafaqoja ata me njëri-tjetrin dhe kështu të çoja potencialisht në pajtim përmes filmit.

Reditelj / Director / / Režisér / Rendező / Regjisori / :

Nebojša Resanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

20’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Podnadpis / Felirat / Titrat / :

English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_______________________________

Под грушку грушка приповедка о оцови и синови, през слики овоцнїку у котрим до нєдавна вєднак робели.

 

O авторе

Небойша Ресанович, народзени 1994. року у Глїни (Република Горватска). Одроснул и закончел стредню школу у Сримскей Митровици а званє дипломованого инженєра защити рошлїнох здобул на универзитету у Беоґраду. До швета филму вошол спомоцу скейтбординґу зоз котрим ше занїма цали живот. Єден є зоз основательох скейт фестивалу

Синопсис

Од зоз шнїгом закритих и оголєних стеблох вжиме, по красни и узрети грушки влєце, тота приповедка провадзи овоцнїк на побрежйох Фрушкей Гори, и оца котри усиловну польопривредну сезону по перши раз виґура сам. 

Виява автора

Идея ми була же бим през провадзенє оцовей роботи, през одношенє його и мойого старшого брата порозумел причини їх конфликту, зоочел єдного зоз дргим и же бим их на тот способ спомоцу филму потанциялно приведол по помиренє.

Reditelj / Director / / Režisér / Rendező / Regjisori / :

Nebojša Resanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

20’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Podnadpis / Felirat / Titrat / :

English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

______________________________

Tale ambrol, o ambrol – Paramiča katar o dad thaj o čhavo, trujal e pinte pheralina ande savo kerenas dži nesavi vrijama buti.

Katar o autoro

O Nebojša Resanović, bijando si 1994. berš ande Glina (E Republika Hrvatsko). Barilo thaj dija gata maškarutni škola ande Sremsko Mitrovica a profesionalno nav therda pale diplomirano inženjero pale arakhadipe čarjako pe Univerziteto ande Beogrado.  Ande lumlja filmoski dija prikal o skejtbordingo, savo khelel sasto trajo. Jekh si katar manuša save fundosarde skejt festivalo Samit Nesvrstanih.

Sinopsiso

Ivendesa učharde thaj nange kašta, dži šukar thaj pake ambrola milajesa, kaja paramiča dikhel po pheralin pe agora tale  Fruško plain, thaj dades savo phari poljoprivredno sezona po angluno data kerela korkoro. 

Alav katar o autoro: 

Gindo sas mange te dikhav dadeski buti ande pheralin, trujal  lesko thaj phralesko ververipe, te haćarav sostar si xoljarike jekh pe avreste, te dikhen pes thaj te pe gadava čand prikalo o filmo palem keren svato.

Reditelj / Director / / Režisér / Rendező / Regjisori / :

Nebojša Resanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

20’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Podnadpis / Felirat / Titrat / :

English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Príbeh otca a syna prostredníctvom obrázkov  z ovocného sadu, kde donedávna spolu pracovali.

O autorovi

Nebojša Resanović sa narodil v roku 1994 v Gline (Chorvátska republika). Strednú školu vychodil v Sremskej Mitrovici, pričom na Belehradskej univerzite získal titul diplomovaný inžinier ochrany rastlín. Do sveta filmu vstúpil cez skateboarding, ktorému sa venuje celý život. Je jedným zo zakladateľov Skate Festival Summit of the Non-Aligned.

Súhrn

Od zasnežených a holých stromov v zime po krásne a zrelé hrušky v lete, tento príbeh sleduje ovocný sad na svahoch Fruškej hory a otca, ktorý po prvý raz prekoná náročnú poľnohospodársku sezónu sám.

Vyjadrenie autora

Mojou myšlienkou bolo sledovať otcovu prácu v sade, cez vzťah medzi ním a mojím starším bratom, pochopiť príčiny ich konfliktu, konfrontovať ich navzájom a tak potenciálne viesť k zmiereniu prostredníctvom filmu.

Reditelj / Director / / Režisér / Rendező / Regjisori / :

Nebojša Resanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

20’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Podnadpis / Felirat / Titrat / :

English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Egy apa és fia története egy gyümölcsöskert képén keresztül bemutatva, amelyben a közelmúltban még együtt dolgoztak.

A szerzőről

Nebojša Resanović 1994-ben született Glinában (Horvát Köztársaság). Sremska Mitrovicában nőtt fel és ott végezte el a középiskolát, míg okleveles növényvédelmi mérnöki címet a Belgrádi Egyetemen szerzett. A film világába a gördeszkázáson keresztül került be, amivel egész életében foglalkozik. Ő az egyik alapítója az El nem kötelezettek találkozója c. gördeszka fesztiválnak. 

Szinopszis

Ez a történet nyomon követi – a télen hóval borított és csupasz fáktól a nyáron gyönyörű és érett körtékig – a Tarcal-hegy lejtőin lévő gyümölcsöst és egy apát, aki először fogja egyedül átvészelni a nehéz mezőgazdasági szezont.

A szerző gondolata

Az volt az elképzelésem, hogy az apám és a bátyám kapcsolatán keresztül kövessem az apám gyümölcsöskertben végzett munkáját azért, hogy megértsem a köztük lévő konfliktus okait, és hogy szembesítsem őket egymással, valamint hogy a film által a potenciális kibékülésüket eredményezzem. 

Ispod kruške, kruška (dok.) / The pear, never falls far from the tree (doc.)
Director/Reditelj: Nebojša Resanović
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021
Runtime/Trajanje: 20’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

The story of a father and son, through pictures of an orchard where they worked together until recently.

About the author

Nebojša Resanović was born in 1994 in Glina (Republic of Croatia). He grew up and finished high school in Sremska Mitrovica, while he obtained the title of graduate plant protection engineer at the University of Belgrade. He entered the world of film through skateboarding, which he has been doing all his life. He is one of the founders of the Skate Festival Summit of the Non-Aligned.

Synopsis

From snow-covered and bare trees in winter, to beautiful and ripe pears in summer, this story follows an orchard on the slopes of Fruška gora, and a father who will push through the hard agricultural season alone for the first time.

Author’s statement

My idea was to follow my father’s work in orchard, trough the relationship between him and my older brother, to understand the causes of their conflict, to confront them with each other and thus potentially lead to reconciliation trough the film.

sr_RS