Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Oktobar /October

Tetor

Oктобер

Oktobro

Október

Október

October

Oktobar /October

Oktobar (dok.)/October (doc.)
Director/Režija: Vanja Čečen
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021.
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————-

Sinopsis
Ilija i maca Sara u beogradskoj zadruzi Oktobar, antifašističkom lgbtq društvenom centru u suterenu
jedne zgrade na Dorćolu, dočekuju ekipu koja dolazi na prvu žurku godine nakon višemesečne pauze
u radu zbog pandemije. Kroz kolekciju razgovora, ispovesti i prizora društvenog centra u sred leta,
takozvane „suše“ posetilaca, otvara nam se prozor u svet ove (bukvalno) podzemne komune, prisan
odnos autorke sa ekipom i samim mestom, kao i borbu za opstanak u sred pandemije.

Logline
Kroz razgovore sa Ilijom, šankerom društvenog centra Oktobar u Beogradu, kao i kroz lične ispovesti
autorke, otkrivamo značaj ovog centra za njegove posetioce, kao i ono sa čime se suočavaju.

O autorki
Vanja Čečen, rođena u Beogradu 1998, završila je Petu beogradsku gimnaziju, trenutno studira
Koncept i karakter dizajn na beogradskoj Politehnici. Ljubiteljka priča i vizuelnih umetnosti, šaptačica
psima (i ponekoj mački) i voljni domaćin putnicima namernicima.
Izjava autorke
Uletela sam u Oktobar pre više od godinu dana i već tad se zaljubila u lojalnu ekipu, a ta ljubav je samo
rasla što sam više vremena provodila tamo i bolje upoznavala mnoge prijatelje koje sam stekla.
Međutim, ja sam u toku pandemije i lockdown-a izgubila kontakt sa svojom Oktobarskom porodicom.
Nedostaju mi i osećam se kao da ih više ne poznajem toliko dobro kao nekada. Ovim projektom
nastojim da se, pored upoznavanja publike sa svim divnim i čudnim likovima iz Oktobra, i ja ponovo
zbližim sa njima kroz rad na filmu.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Nëpërmjet bisedave me Ilijën, banakierin e qendrës sociale Tetor në Beograd, si dhe përmes rrëfimeve personale të autores, zbulojmë rëndësinë e kësaj qendre për vizitorët e saj, si dhe me çfarë merren ata.

 

Rreth Autores

Vanja Çeçen, e lindur në Beograd në vitin 1998, ka mbaruar gjimnazin e pestë të Beogradit, aktualisht është duke studiuar konceptin dhe dizajnin e personazheve në Politeknikun e Beogradit. Ajo është një dashnore e tregimeve dhe arteve pamore, një pëshpëritëse me qentë (dhe disa mace) dhe një mikpritëse e gatshme për udhëtarë të synuar.

 

Përmbledhje

Në kooperativën Tetor në Beograd, një qendër sociale antifashiste lgbtq në bodrumin e një pallati në Dorqol, Ilija dhe macja Sara mirëpresin ekipin që vjen në festën e parë të vitit, pas një pauze disa mujore për shkak të pandemisë. Nëpërmjet një koleksioni bisedash, rrëfimesh dhe skenash të qendrës sociale, në mes të verës, të ashtuquajturës “thatërrësi” e vizitorëve, na hapet një dritare në botën e kësaj komune (fjalë për fjalë) të nëndheshme, marrëdhënies së ngushtë të autores me ekipin dhe vendin e vet, si dhe luftës për mbijetesë në mes të pandemisë.

 

Deklarata e autores

Unë fluturova në Tetor më shumë se një vit më parë dhe madje edhe atëherë, u dashurova me ekipin besnik dhe sa më shumë kohë kaloja atje dhe sa më shumë po njihja miq që kam fituar tani, aq më e madhe bëhej dashuria ime. Sidoqoftë, humba kontaktet me familjen time të Tetorit gjatë pandemisë dhe bllokimit. Më mungojnë dhe më duket sikur nuk i njoh më mirë si më parë. Me këtë projekt, përveç takimit me publikun me të gjithë personazhet e mrekullueshëm dhe të çuditshëm të Tetorit, jam e gatshme të lidhem sërish me ta përmes realizimit të filmit.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

През розгварки зоз Илийом, шанкистом дружтвеного центру Октобер у Беоґрадзе, як и през особни исповиди авторки, одкриваме значенє того центру за його нащивительох, як и гевто зоз чим ше зочую. 

 

О авторки

Ваня Чечен, народзена у Беоґрадзе 1998. року, закончела Пияту беоґрадску ґимназию, хвильково студира концепт и характер дизайн на беоґрадскей Политехнїки. Любителька приповедкох и визуалней уметносци, шептачка псом (и подаєдней мачки) и дзечна домашня путнїком намирнїком. 

 

Синопсис

Илийа и мачичка Сара у беоґрадскей задруґи Октобер, антифашистичним lgbtq центре у сутерену єдного будинку на Дорчолу, дочекую екипу котра приходзи на першу журку року по вецеймешачней павзи у роботи пре пандемию. През колекцию розгваркох, исповидох и призор дружтвеного центру стред лєта, такволаней ”суши” нащивительох, отвера нам ше облак до швета тей (буквално) поджемней комуни, блїзке одношенє авторки зоз екипу и самим местом, як и борбу за обстоянє стред пандемиї.

 

Виява авторки

Улєцела сом до Октобру пред вецей як роком и уж теди сом ше залюбела до лаялней екипи, а тота любов лєм росла зоз часом котри сом там преводзела и лєпше упзнавала велїх приятельох котрих сом здобула. Медзитим, я у цеку пандемиї страцела контект зоз свою октоберску фамелию. Хибя ми и чувствуєм же их нє познам так добре як дараз. Зоз тим проєктом ше намагам же бим ше, окрем упзнаваня публики зоз шицкима прекраснима и чуднима подобами зоз Октобру, и я знова зблїжела зоз нїма през роботу на филму. 

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Trujal vakeripa Ilijasa, šankeresa ande ketano centro Oktobar ande Beogrado, sar vi ande korkorutne paramiča katar e autoka, dikhas sostar si importantno kava centro  pale manuša save aven kote, sar vi pe save pharipa  den.

 

  Katar e autorka

E Vanja Čečen, bijandi si ande Beogrado 1998, gatisarda Pandžto beogradsko gimnazia, akana si studento pe Koncepto thaj dizajno pe beogradoski Politehnika. But kamel paramiča thaj dikhimasko arto, vorbil po kan džukhelenge (thaj nekabor mucenge) thaj kamli si pale dromarutne.

 

Sinopsiso

O Ilija thaj e muca Sara ande beogradosko ketanipe Oktobar, antifašistikano  lgbtq centro ande sutereno jekhe zgradako po Dorćolo, ažućarel ekipa savi avel pe angluni žurka beršeski  savi teljarela katar majbut čhona kana sas phandado godolastar kaj sas e pandemia. Trujal vorba, savi sas paramiča thaj dikhipa sar anel o centro milajesa, kana si  „bibršindako“ manuša save aven, putarel pes feljastra pe lumlja kale (orta mothodo) telune komunasa, pašo varveripe autorake ekipasa thaj thanesa, sar vi o maripe pale ačhadipe ande pandemia. 

 

Alav katar e autorka

Dijem ande Oktobro majbut katar jekh berš thaj athoska semas kamli ande lačhi ekipa, a gadava kamlipe majbut barjarelas pes kana so majbut vrijama semas kote thaj feder pindžardemas but amala saven arakhlem kote. 

Numaj, me ande pandemia thaj  lockdown-o xasardem kontakto mungre familijasa andar Oktobro. Pharo si mange kaj naj sem lenca thaj haćarav sar kaj či pindžarav len khajda lačhe sar varekana. Kale projektosa kamav te paše godova te pindžarav e publika kale lačhe thaj čudimaske manušenca andar o Oktobro, thaj vi me te palem avav paša lende trujal buti po filmo. 

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Cez rozhovory s Ilijom, barmanom spoločenského centra Október v Belehrade, ako aj prostredníctvom osobnej spovede autorky sa dozvedáme o význame tohto centra pre jeho návštevníkov, ako aj o tom, čím sa zaoberajú.

 

O autorovi

Vanja Čečen, narodená v Belehrade v roku 1988, vyštudovala 5. belehradské gymnázium, v súčasnosti študuje Koncepčný a charakterový dizajn na Belehradskej polytechnike. Je milovníčkou príbehov a výtvarného umenia, šepká psom (a niektorým mačkám) a je ochotnou hostiteľkou príležitostných cestovateľov.

 

Súhrn

V družstve October v Belehrade, antifašistickom lgbtq sociálnom centre v suteréne budovy na Dorćole, Ilija a mačka Sara vítajú tím, ktorý prichádza na prvú párty roka po niekoľkomesačnej prestávke kvôli pandémie. Kolekciou rozhovorov, spovedí a scénok spoločenského centra sa uprostred leta, takzvaného „sucha“ návštevníkov, otvárajú dvere do sveta tejto (doslova) podzemnej obce, autorovho blízkeho vzťahu k tomu a samotné miesto, ako aj boj o prežitie uprostred pandémie.

 

Vyjadrenie autora

Do októbra som priletel pred viac ako rokom a už vtedy som sa zamiloval do lojálneho tímu a čím viac času som tam trávil a čím viac som spoznával priateľov, ktorých som si teraz získal, tým väčšia bola moja láska. . Počas pandémie a blokovania som však stratil kontakt so svojou októbrovou rodinou. Chýbajú mi a mám pocit, že ich nepoznám tak dobre ako predtým. S týmto projektom, okrem toho, že sa verejnosť stretne so všetkými úžasnými a zvláštnymi postavami z Októbra, som ochotný sa s nimi opäť spojiť prostredníctvom filmovej tvorby.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

A belgrádi Oktobar (Október) kulturális központ csaposával, Ilijával folytatott beszélgetések, valamint a szerző személyes vallomásai révén bemutatjuk, hogy ez a központ mennyit jelent a látogatói számára, valamint azt, hogy ők mivel szembesülnek. 

 

A szerzőről

Vanja Čečen, 1988-ban született Belgrádban, elvégezte az Ötödik Belgrádi Gimnáziumot, jelenleg a belgrádi Politechnikumon koncepció- és karaktertervezés szakon tanul. A történetek és a vizuális művészetek szerelmese, kutyasuttogó (és néhány macska suttogója), valamint a véletlenül betérő vendéges szívélyes vendéglátója. 

 

Szinopszis

A belgrádi Oktobar közösségben, egy dorćoli épület alagsorában található antifasiszta lgbtq kulturális központban Ilija és Sara, a macska, a járvány miatti több hónapos szünet után fogadja az év első bulijára érkező csapatot. Valamikor nyár derekán, a kulturális központ beszélgetéseinek, vallomásainak és jeleneteinek gyűjteményén keresztül, a látogatók úgynevezett „kiszáradásának” idején megnyílik számunkra a (szó szerint) földalatti kommuna kapuja, betekintést nyerünk a szerzőnek a csapattal és magával a hellyel való szoros kapcsolatába, valamint a pandémia ideje alatt zajló túlélési küzdelembe.

 

A szerző gondolata

Több mint egy éve toppantam be az Oktobárba, és már akkor beleszerettem a hűséges csapatba. Minél több időt töltöttem ott, minél jobban megismerhettem az újonnan szerzett barátaimat, annál nagyobb lett a szeretet. Azonban, a járvány és a lezárás ideje alatt elvesztettem a kapcsolatot az “októberi” családommal. Hiányoznak, és úgy érzem, mintha már nem ismerném őket olyan jól, mint korábban. Ezzel a projekttel – amellett, hogy a közönségnek szándékozom bemutatni az Oktobar minden csodálatos és furcsa alakját – igyekszem a filmkészítés során jómagam ismét közelebb kerülni hozzájuk.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Vanja Čečen

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

6:30

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul/ Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Through conversations with Ilija, the bartender of the social center October in Belgrade, as well as through personal confessions of the author, we get to discover the significance of this center for its visitors, as well as what they deal with. 

About the author

Vanja Čečen, born in Belgrade in 1988, has finished Fifth Belgrade Gymnasium, currently studying Concept and Character Design at the Belgrade Polytechnic. She is a lover of stories and visual arts, a whisperer to dogs (and some cats) and a willing host to occasional travellers. 

Synopsis

In the cooperative October in Belgrade, an anti-fascist lgbtq social center in the basement of a building in Dorćol, Ilija and cat Sara welcome the team that is coming to the first party of the year, after several-months break due to pandemic. Through a collection of conversations, confessions and scenes of the social center, in the middle of summer, the so-called “drought” of visitors, a door gets opened to the world of this (literally) underground commune, the author’s close relationship with the team and place itself, as well as fight for survival in the middle of pandemic. 

Author’s statement

I flew into October more than a year ago and even then, I fell in love with the loyal team and the more time I was spending there and the more I was getting to know friends that I have now earned, the bigger my love was getting. However, I lost contact with my October family during the pandemic and lockdown. I miss them and I feel like I don’t know them as well as before. With this project, in addition to meeting the public with all of the wonderful and strange characters from October, I am willing to connect with them through the filmmaking again. 

sr_RS