Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Severni grad / The North City

Qyteti verior

Сиверни варош

Dakhano foro

Severné mesto

Északi város

The North City

Severni grad / The North City

Severni grad (dok.) / The North City (doc.)
Director/Rediteljka: Teodora Jovanović
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021.
Runtime/Trajanje: 16’40’’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
Studenti glume iz Kosovske Mitrovice, zajedno sa Teodorom, okupili su se nakon završenih studija i
podelili su svoje iskustvo o studiranju na Kosovu. Od prijemnog ispita do kraja studija, zajedno su živeli,
menjali stanove, čuvali jedni druge i pevali, svakog dana neku novu izmišljenu pesmu.
Severni grad je obzervacijski dokumentarac. Kamera je statična ili u pokretu, u zavisnosti od dinamike
pojedinih scena. Film prati razgovor studenata u stanu, Teodorino putovanje u Kosovsku Mitrovicu i
prijemni ispit iz glume. Kroz koreografiju koja se prikazuje na kraju, Teodora pokretom ilustruje svoja
osećanja o Kosovskoj Mitrovici, igrajući na Mostu Mira uz pesmu hodže i crkvenih zvona.

Logline
Zajedno sa svojim kolegama, studentima glume iz Kosovske Mitrovice, Teodora je svakodnevno
improvizivala životne uslove, zbog čestog nestajanja struje i vode. Da li je njihova ljubav prema glumi
bila dovoljno jaka da izdrži teret životnih uslova Kosovske Mitrovice?

O autorki
Teodora Jovanović rođena je u Leskovcu 1996. godine. Diplomirala je osnovne studije glume na
Fakultetu Umetnosti Prištinskog Univerziteta. Student je master studija audiovizuelnih umetnosti na
istom fakultetu. Želja joj je da nastavi sa studijama filma u inostranstvu.
Izjava autorke
Moja motivacija je vrlo lična, jer sam deo grupe studenata iz Kosovske Mitrovice. Inspirisala me je naša
radost i kreativnost koja nas je pratila tokom studiranja pored svih poteškoća sa kojima smo se
susretali.

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Së bashku me kolegët e saj, studentë të aktrimit nga Mitrovica e Kosovës, Teodora improvizonte çdo ditë kushtet e jetesës, për shkak të humbjes së shpeshtë të rrymës dhe ujit. A ishte e fortë dashuria e tyre për aktrim për t’i bërë ballë barrës së kushteve të jetesës në Mitrovicën e Kosovës?

 

Rreth Autores

Teodora Jovanoviq ka lindur në Leskovc në vitin 1996. Ajo është diplomuar në studimet bachelor për aktrim në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. Ajo është studente e studimeve master për artet audiovizive në të njëjtin fakultet. Është e gatshme të vazhdojë studimet e saj për film jashtë vendit.

 

Përmbledhje

Studentët e aktrimit nga Mitrovica, së bashku me Teodorën, u mblodhën pas diplomimit dhe ndanë përvojën e tyre të studimeve në Kosovë. Që nga provimi i pranimit deri në përfundim të studimeve, ata jetuan së bashku, ndërruan apartamente, kujdeseshin për njëri-tjetrin dhe çdo ditë këndonin këngë të reja të sajuara.

Qyteti i Veriut është një dokumentar vëzhgimi. Kamera është ose statike ose lëvizëse, në varësi të dinamikës së skenave individuale. Filmi ndjek bisedën e studentëve në një banesë, udhëtimin e Teodorës në Mitrovicë dhe provimin pranues në aktrim. Përmes koreografisë së treguar në fund, Teodora ilustron se si ndihet për Mitrovicën e Kosovës përmes lëvizjes, vallëzimit në Urën e Paqes me këngën e hoxhës dhe kambanave të kishës.

Deklarata e autores

Motivimi im është shumë personal, sepse jam pjesë e grupit studentor nga Mitrovica e Kosovës. U frymëzova nga gëzimi dhe krijimtaria jonë që na ndoqi gjatë studimeve, përveç të gjitha vështirësive që kemi hasur.

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Вєднак зоз своїма колеґами, студентами ґлуми зоз Косовскей Митровици, Теодора каждодньово импровизовала животни условия, пре часте нєставанє струї и води. Чи їх любов ґу ґлуми була досц моцна же би витримала терху животних условийох у Косовскей Митровици?

О авторки

Теодора Йованович народзена у лесковцу 1996. року. Дипломовала основни студиї ґлуми на Факултету уметносци Приштинского Универзитету. Студент є мастер студийох аудиовизуалних уметносцох на истим факултету. Жаданє єй предлужиц студиї филму у иножемстве. 

Сунопсис

Студенти ґлуми зоз Косовскей Митровици, вєднак зоз Теодору, ше позберали по закончених студийох и подзелєли свойо искуство о студираню на Косову. Од приємного испиту по конєц студийох, вєднак жили, меняли квартелї, чували єдни других и шпивали, каждого дня даяку нову видуману шпиванку. 

Сиверни варош обзервацийни документарец. Камера статична лєбо у руху у зависносци од динамики дзепойедних сценох. Филм провадзи розхварку студентох у квартелю, Теодорово путованє до Косовскей Митровици и приємни испит зоз ґлуми. През хореоґрафию котра ше приказує на концу, Теодора зоз рухом илуструє свойо чувства о Косовскей Митровици, танцуюци на Мосту Миру зоз шпиванку ходжи и церковних дзвонох. 

 

Виява авторки

Моя мотивация барз особна, бо сом часц ґрупи студентох зоз Косовскей Митровици. Инспитовала ме наша радосц и креативносц котра котра нас провадзела у цеку студираня, попри шицких почежкосцох зоз котрима зме ше стретали. 

 

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Dakhano foro 

Ketane pire amalenca, studentonenca  khelimasa andar e Kosovsko Mitrovica, e Teodora sa jekh djes kerda neve trajoske kotora, godolastar kaj butivar naj e struja thaj o paj. Si lengo kamavipe pale khelipe but zuralo te inćarel trajosko pharipe ande Kosovsko Mitrovica?   

 

Katar e autorka

E Teodora Jovanović bijandi si ande Leskovco 1996. berš. Dija gata fundoske khelimaske studie po Fakulteto pale arto ande Prištinsko Univerziteto. Studento si pe master studie audiodikhimasko arto pe gadava fakulteto. Kamel te džal majdur pe studie pale filmo ande aver raštre.

 

Sinopsiso 

E studentura pale khelipe andar e Kosovsko Mitrovica  ketane e Teodorasa, arakhle pes kana dine gata e studie, ketane trajinas, rodenas neve stanura, arakhenas jekh avres thaj djilabenas, sa jekh djes kerenas nevi djilji.      

 

Dakhano foro si obzervaciako dokumentarco. E kamera si statično numaj miškol pes, so si phanglo pale dinamika scenaki.  Ande filmo e studentura vakeren ande stano, pale Teodora kana djeli ande Kosovsko Mitrovica thaj e teljarimasko egzamo po khelipe. Trujal e koreografia savi dikhel pes po agor filmosko, e Teodora miškol pes thaj khajda sikavel piro haćaripe pale Kosovsko Mitrovica, khelipasa po Phirdo Mira paše djilji savi djilabel o hodža thaj maren khangirake erzia.

 

Alav katar e autorka

Mungri motivacia si but zurali, godolastar kaj sem kotor katar grupa studentonengi  andar e Kosovsko Mitrovica. Phaka dija mange amari baxt thaj e kreativost savi sas amenca kana samas e studentura paše sa kola pharipa save maladasas amen. 

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Teodora spolu so svojimi kolegami, študentmi herectva z Kosovskej Mitrovice, každý deň improvizovala kvôli častým výpadkom elektriny a vody. Bola ich láska k herectvu dostatočne silná, aby vydržala bremeno životných podmienok Kosovskej Mitrovice?

 

O autorovi

Teodora Jovanović sa narodila v Leskovci v roku 1996. Absolvovala základné štúdium herectva na Filozofickej fakulte Univerzity v Prištine. Je študentkou magisterského štúdia audiovizuálnych umení na tej istej fakulte. Je ochotná pokračovať v štúdiu filmu v zahraničí.

 

Súhrn

Študenti herectva z Kosovskej Mitrovice sa spolu s Teodorou zišli po ukončení štúdia a podelili sa o svoje skúsenosti zo štúdia na Kosove. Od prijímacích skúšok až do skončenia štúdia spolu bývali, menili byty, starali sa o seba a každý deň spievali nové vymyslené pesničky.

Severné mesto je observačný dokument. Kamera je buď statická alebo pohyblivá, v závislosti od dynamiky jednotlivých scén. Film sleduje rozhovor študentov v byte, Teodorin výlet do Kosovskej Mitrovice a prijímacie skúšky z herectva. Prostredníctvom choreografie na záver Teodora ilustruje svoje pocity z Kosovskej Mitrovice pohybom, tancom na Moste mieru s piesňou  a  zvukom kostolných zvonov.

 

Vyjadrenie autora

Moja motivácia je veľmi osobná, pretože som súčasťou študentskej skupiny z Kosovskej Mitrovice. Inšpirovala ma naša radosť a kreativita, ktorá nás sprevádzala počas štúdia, okrem všetkých ťažkostí, ktorým sme čelili.

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Kollégáival, a Kosovska Mitrovica-i színművészhallgatókkal Teodora a gyakori áram- és vízhiány miatt nap mint nap improvizálta az életkörülményeket. Elég erős volt-e a színészet iránti szeretetük ahhoz, hogy el tudják viselni Kosovska Mitrovica életkörülményeinek terhét?

A szerzőről

Teodora Jovanović 1996-ban született Leskovácon. A Pristinai Egyetem Művészeti Karának Színészi alapszakán végzett. Ugyanezen kar audiovizuális művészeti mesterképzésének hallgatója. Filmes tanulmányait külföldön szeretné folytatni.

Szinopszis

A Kosovska Mitrovica-i színészhallgatók és Teodora a diploma megszerzését követően találkoztak, és a koszovói tanulással kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg egymással. Felvételi vizsgájuktól egészen a tanulmányok elvégzéséig együtt laktak, váltogatták a lakásokat, vigyáztak egymásra és minden nap újonnan kitalált dalokat énekeltek.

Az Északi város megfigyelő dokumentumfilm. A kamera az egyes jelenetek dinamikájától függően statikus vagy mozgó. A film az egy lakásban lévő hallgatók beszélgetését, Teodora Kosovska Mitrovicába való utazását és a színész szakképzési felvételi vizsgát követi nyomon. A végén bemutatott koreográfián keresztül Teodora mozgással szemlélteti Kosovska Mitrovica iránti érzéseit, a Béke hídján táncolva, a hodzsa dala és a templomi harangok kíséretében.

A szerző gondolata

A motivációm nagyon személyes, mert a Kosovska Mitrovica-i hallgatók csoportjához tartozom. Engem – eltekintve minden nehézségtől, amellyel szembesültünk – az örömünk és a kreativitásunk inspirált, amely a tanulmányok során követett minket.

Rediteljka / Director / Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / :

Teodora Jovanović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’40’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Together with her colleagues, acting students from Kosovska Mitrovica, Teodora improvised the living conditions every day, due to the frequent loss of electricity and water. Was their love for acting strong enough to withstand the burden of living conditions of Kosovska Mitrovica?

About the author

Teodora Jovanović was born in Leskovac in 1996. She graduated in basic acting studies from the Faculty of Arts of the University of Prishtina. She is a student of master studies of audiovisual arts at the same faculty. She is willing to continue her film studies abroad. 

Synopsis

Acting students from Kosovska Mitrovica, together with Teodora, gathered after graduation and shared their experience of studying in Kosovo. From their entrance exam till the end of the studies, they lived together, changed apartments, took care of each other and every day, sang new made up songs. 

The Northern City is an observation documentary. Camera is either static or moving, depending on the dynamic of individual scenes. The film follows the conversation of students in an apartment, Teodora’s trip to Kosovska Mitrovica and the entrance exam in acting. Through choreography shown at the end, Teodora illustrates how she feels about Kosovska Mitrovica through  movement, dancing on the Bridge of Peace with the song of hodja and church bells. 

Author’s statement

My motivation is very personal, because I am a part of the student group from Kosovska Mitrovica. I was inspired by our joy and creativity that followed us during the studies, apart from all of the difficulties that we have faced.

sr_RS