Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Čiji? Čija? Čije? /Who is whose?

I kujt? E kujt?

Чий? Чия? Чийо?

Kasko? Kaski? Kaske?

Čí? Čia? Čie?

Kinek a kié?

Who is whose?

Čiji? Čija? Čije? /Who is whose?

Čiji? Čija? Čije? (dok.) /Who is whose? (doc.)
Director/Režija: Jana Toman
Country/Zemlja: Srbija
Year/Godina: 2021
Runtime/Trajanje: 19’
Language/Jezik: Serbian, Slovak
Subtitles/Titl: English, Serbian
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
U Boljevcima kraj Beograda ovakve stvari se već 200 godina dešavaju, ali ovo je prvi put da su se baš
ove dve porodice našle u situaciji gde je bitno čiji je on, a čija je ona.

Logline
Film prati dvoje mladih i njihove bližnje u rešavanju dilema u vezi sa multikonfesionalnim brakom u
koji treba da stupe.

O autorki
Jana Toman (1995) osnovne i master studije završila je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu a doškolovala se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Bavi se režijom
pozorišnih predstava za decu, folklorom, koreograf je u Boljevačkom KUD-u, dopisnik u novinama i za
sobom ima brojne seminare slovačkog jezika i folklora i pozorišne režije, ali, od svega toga, je najviše
uveseljava pedagoški rad sa decom.

Izjava autorke
Ovaj projekat počeo je kao pitanje šta se dešava kada se dve osobe različitih veroispovesti žele venčati
u crkvi, ali je i otvorio mnoga za koja nismo ni bili svesni da ih imamo a koja nisu uvek ni usko vezana
za religiju. Na ovaj način želim da se čuje glas evangelističkih Slovaka iz Boljevaca, kojima i sama
pripadam,a kojima pripada i moja najmlađa sestra Danuša, koja je sa svojim verenikom Stefanom
centralna ličnost ovoga filma.

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Filmi ndjek dy të rinj dhe të dashurit e tyre në zgjidhjen e dilemave në lidhje me martesën shumë-konfesionale në të cilën do të hyjnë.

 

Rreth Autores

Jana Toman (1995) ka kryer studimet bachelor dhe master në Fakultetin e Arsimimit të Universitetit të Beogradit dhe vazhdoi shkollimin në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Novi Sadit. Ajo drejton shfaqje teatrale për fëmijë, folklor, është koreografe në KUD Boljevac, korrespondente gazete dhe ka bërë seminare të shumta për gjuhën sllovake, folklorin dhe drejtimin teatror, ​​por, nga të gjitha, ajo është më e kënaqur me punën pedagogjike me fëmijët.

 

Përmbledhje

Gjëra të tilla ndodhin në Boljevci afër Beogradit për 200 vjet, por kjo është hera e parë që këto dy familje gjenden në një situatë ku ka rëndësi se kujt është ai dhe kujt është ajo.

 

Deklarata e autores

Ky projekt nisi si një pyetje se çfarë ndodh kur dy njerëz me fe të ndryshme duan të martohen në një kishë, por gjithashtu hapi shumë pyetje që ne as nuk e dinim se i kishim dhe që nuk janë gjithmonë të lidhura ngushtë me fenë. Në këtë mënyrë dua të dëgjohet zëri i sllovakëve ungjillorë nga Boljevci, të cilit i përkas edhe unë, të cilit i përket edhe motra ime më e vogël Danusha, e cila është figura qendrore e këtij filmi me të fejuarin e saj Stefanin.

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Филм провадзи двойо младих и їх блїжнїх у рушованю дилемох у вязи зоз мултиконфесионалним малженством до котрого би требали войсц. 

 

О авторки

Яна Томан (1995) основни и мастер студиї закончела на Учительским факултету универзитета у Беоґрадзе а дошколовала ше на Филозофским факултету универзитета у Новим Садзе. Занїма ше зоз режию театрових представох за дзеци, фолклором, хореоґраф є у болєвацким КУД -е, дописнїк у новинкох и за собу ма числени семинари словацкого язику и фолклору и театровей режиї, алє, од шицкохо того ю найвецей розвешелює педаґоґийна робота зоз дзецми.

 

Синопсис

У Болєвцох при Беоґраду таки ствари ше уж 200 роки случую, алє по перши раз ше праве тоти два фамелиї нашли у тей ситуациї же битне чий вон а чия вона.

 

Виява авторки

Тот проєкт почал як питанє же цо ше случує кед два особи розличних вироисповидох жадаю винчац у церкви, алє отворело и велї за котри зме нє були свидоми же их маме а котри нє вше уско вязани за релиґию. На тот способ жадам же би ше чул глас еванґелистичних Словакох зоз Болєвцох, котрим и сама припадам, а котрим припада и моя наймладша шестра Дануша, котра зоз своїм заручнїком Стефаном централна того филму.

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

O filmo sikavel duj terne thaj lenge familie sar putren o pučipe pale multikonfesionalno unsuripe  savo trubun te  phanden.

 

Katar e autorka

E Jana Toman (1995) fundoske thaj master studie gatisarda po Sikavimasko fakulteto pe Univerziteto ando Beogrado, a majdur djeli pe Filozofsko fakulteto pe Univerziteto ando Novi Sad. Kerel e režia pale artistikane khelipa pale čhavorra, o folkloro, koreografo si ande Boljevačko KAK-o, lilvarno ande štampome lila thaj si la but seminaria pe slovacicko čhib thaj o folkloro thaj artisikani režia, numaj majanglal paše sa kava, but kamel te kerel buti čhavorrenca.

 

Sinopsiso

Ande Boljevco paše Beogrado kava kerel pes 200 berša, numaj kava si angluno data te kale duj familie avile ande situacia kaj si importantno kasko si vo, a kaski si voj. 

 

Alav katar e autorka

Kava projekto teljarda sar pučipe so avel kana duj manuša averčhande paćavimasa kamen te unsurin pes ande khangiri, numaj putarda vi but pučipa pale save či džanglam ni kaj si amen a save naj tang phangle pale paćape. Pe gadava čand kamav te ašunel pes krlo katar evangelistikane Slovakura andar o Boljevco, save sam vi me sar vi mungri  terneder phen Danuša,  pire ternesa Stefanosa fundoski khelavni ande kava filmo. 

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Film sleduje dvoch mladých ľudí a ich blízkych pri riešení dilem spojených s multikonfesionálnym manželstvom, do ktorého sa chystajú vstúpiť.

O autorovi

Jana Toman (1995) ukončila základné a magisterské štúdium na Učiteľskej fakulty Univerzity v Belehrade a pokračovala vo vzdelávaní na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Režíruje divadelné predstavenia pre deti, folklór, je choreografkou boljevského KUD, korešpondentkou novín a má početné semináre zo slovenského jazyka a folklórnej a divadelnej tvorby, no zo všetkého najviac ju teší pedagogická práca s deťmi. .

Súhrn

V Boľovciach pri Belehrade sa takéto veci dejú už 200 rokov, no toto je prvýkrát, čo sa tieto dve rodiny ocitli v situácii, keď záleží na tom, kto je on a kto ona.

Vyjadrenie autora

Tento projekt začal ako otázka, čo sa stane, keď sa dvaja ľudia rôzneho vierovyznania chcú zosobášiť v kostole, no otvoril aj mnohé iné otázky, o ktorých sme ani nevedeli, že ich máme a ktoré nie vždy úzko súvisia s náboženstvom. Chcem tak, aby zaznel hlas evanjelických Slovákov z Boľoviec ku ktorým ja sama patrím a ktorým patrí aj moja najmladšia sestra Danuša, ktorá je ústrednou postavou tohto filmu so svojím snúbencom Štefanom.

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

A film a házasulandó két fiatalt és hozzátartozóikat követi nyomon a multikonfesszionális házasságra lépéssel kapcsolatos dilemmáik megoldásával kapcsolatban.

 

A szerzőről

Jana Toman (1995) alap- és mesterképzését a Belgrádi Egyetem Tanítóképző Karán végezte el, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait. Színházi előadásokat rendez gyerekeknek, néphagyománnyal foglalkozik, a Boljeváci ME koreográfusa, laptudósító. Számos szlovák nyelvű, valamint néphagyomány témájú és színházi rendezői szemináriumot tart, de mindezek mellett a gyerekekkel végzett pedagógiai munkának örül a legjobban.

 

Szinopszis

A Belgrádhoz közeli Boljevciben már 200 éve történnek ehhez hasonló dolgok, de ez a két család most először került olyan helyzetbe, hogy számít, hova tartozik a fiú, és hova a lány.

 

A szerző gondolata

Ez a projekt azzal a kérdéssel indult, hogy mi történik akkor, ha két különböző vallású ember templomban szeretne összeházasodni, viszont olyan sok más kérdést is megnyitott, amelyekről nem is tudtunk, és amelyek nem kapcsolódnak mindig szorosan a valláshoz. Ily módon szeretném megszólaltatni a boljeváci evangélikus szlovákok hangját, akikhez jómagam is tartozom, és akikhez a legkisebb húgom, Danuša is tartozik, aki ennek a filmnek a központi figurája vőlegényével, Stefánnal együtt.

Rediteljka / Director// Režisérka / Az igazgató / Regjisorja / : 

Jana Toman

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / : 

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / : 

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / : 

19’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / : 

Serbian, Slovak

Titl / Subtitles /Titul / Felirat / Titrat / : 

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / : 

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

The film follows two young people and their relatives in resolving dilemmas regarding the multi-confessional marriage they are about to enter into.

About the author

Jana Toman (1995) completed her undergraduate and master’s studies at the Faculty of Teacher Education, University of Belgrade, and completed her education at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad. She directs theater plays for children, folklore, is a choreographer at the Boljevac KUD, a newspaper correspondent and has numerous seminars on Slovak language and folklore and theater directing, but, of all that, she is most pleased with pedagogical work with children.

Synopsis

In Boljevci near Belgrade, things like this have been happening for 200 years, but this is the first time that these two families have found themselves in a situation where it is important whose he is and whose she is.

Author’s statement

This project started as a question of what  happens when two people of different religions want to get married in a church, but it also opened up many questions that we were not even aware we had and that are not always closely related to religion. In this way, I want the voice of evangelical Slovaks from Boljevci to be heard, to whom I myself belong, and to whom my youngest sister Danuša also belongs, who is the central person of this film with her fiance Stefan.

sr_RS