Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Na naš način / In Our Way

Në mënyrën tone

На наш способ

Pe amaro čand

Na náš spôsob

Saját akaratunk szerint

In our way

Na naš način / In Our Way

Na naš način (dok.) / In Our Way (doc.)
Director/Rediteljka: Marina Todić
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021.
Runtime/Trajanje: 12’3’’
Language/Jezik: Serbian, Rusyn
Subtitles/Titl: English, Serbian
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
U Kucuri, selu u Bačkoj, pratimo jednu sasvim normalnu, prosečnu porodicu. Normalnu i prosečnu za
Kucuru. Deda bosanske krvi, baka rusinka, mama i tata iz mešovitih brakova, pa samim tim i njihova
deca. Kroz svakodnevna dešavanja, oni uče decu da neguju oba jezika i da poštuju obe nacionalnosti.

Logline
Dvojezična porodica, baka, deka, mama, tata i mala deca… Kako od malih nogu učiti decu pravim
vrednostima i očuvati jezik, kulturu i tradiciju?

O autorki
Marina Todić je rođena 2003. godine. Dolazi iz Kucure, a zbog studija kulturologije živi u Novom Sadu.
Bila je učesnica mnogih projekata i radionica pod organizacijom OPENS-a, ERASMUS-a, i drugih. U
svom mestu postavila je za sada jednu dečiju predstavu. Snimila je 3 kratkometražna filma, kako za
sebe tako i za školu.
Izjava autorke
Priča je prava vojvođanska, bliska meni jer sam i sama iz takve porodice, a takođe i univerzalna jer se
u njoj ogledaju i mnoge druge porodice. Sve veći broj mladih dvojezičnih bračnih parova se odlučuje
da ide lakšim putem, da uče decu samo srpski jezik. Vesna i Nikola su primer da može i drugačije.

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

___________________________________

Familje dygjuhëshe, gjyshja, gjyshi, nëna, babai dhe fëmijët e vegjël… Si t’u mësojmë fëmijëve vlerat e duhura që në moshë të re dhe të ruajmë gjuhën, kulturën dhe traditën?

 

Rreth Autores

Marina Todiq ka lindur në vitin 2003. Ajo vjen nga Kucura, por për shkak të studimeve kulturore ajo jeton në Novi Sad. Ajo ka marrë pjesë në shumë projekte dhe punëtori të organizuara nga OPENS, ERASMUS dhe të tjerë. Në fshatin e saj ajo tani ka vënë në skenë një shfaqje për fëmijë. Ajo realizoi 3 filma të shkurtër, si për veten ashtu edhe për shkollën.

 

Përmbledhje

Në Kucura, një fshat i Baçkës, ndjekim një familje krejtësisht normale, mesatare. Normale dhe mesatare për Kucura. Gjyshi me gjak boshnjak, gjyshja rusine, nënë dhe baba nga martesat e përziera, e kështu edhe fëmijët e tyre. Nëpërmjet ngjarjeve të përditshme, ata i mësojnë fëmijët të ushqejnë të dyja gjuhët dhe të respektojnë të dyja kombësitë.

 

Deklarata e autores

Është një histori e vërtetë Vojvodinase, e afërt për mua sepse jam nga një familje e tillë dhe gjithashtu universale sepse pasqyron shumë familje të tjera. Një numër në rritje i çifteve të reja të martuara dygjuhëshe vendosin të ndjekin rrugën më të lehtë, t’u mësojnë fëmijëve të tyre vetëm serbishten. Vesna dhe Nikolla janë një shembull që mund të bëhet ndryshe.

 

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

На наш способ

Двоязична фамелия, баба, дїдо, мац, оцец и мали дзеци… Як од малих ногох научиц дзеци зо то прави вредносци и очувац язик, културу и традицию.

 

О авторки

Марина Тодич народзена 2003. року. Походзи зоз Коцура, а пре студиї културолоґиї жиє у Новим Садзе. Була учашнїца велїх проєктох и роботньох при орґанизацийох Еразмус- у, Опенс- у, и других. у своїм месце поставела за тераз єдну дзецинску представу. Зняла 3 краткометражни филми, як за себе, так и за школу. 

 

Синопсис

У Коцуре, валалє у Бачкей, провадзиме єдну цалком нормалну просекову фамелию. Нормалну и просекову за Коцур. Дїдо босанскей креви, баба рускиня, мац и оцец зоз мишовитих малженствох та зоз самим тим и їх дзеци. През каждодньово збуваня, вони уча дзеци же би пестовали обидва язики и почитовали обидва националносци. 

 

Виява авторки

Приповедка права войводянска, мнє блїзка бо сом и сама зоз такей фамелиї, а тиж так и униварзална бо ше у нєй опатраю и велї други фамелиї. Вше векше число младих двоязичних малженских парох ше одлучує исц по лєхчейшей драги, уча дзеци лєм по сербски. Весна и Микола приклад же мож и иншак.

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Katar e autorka

E Marina Todić si bijandi 2003. berš. Avel andar e Kucura, avili te trajil ando Novi Sad godolastar kaj si pe studie kulturologia. Sas ande but projektura thaj e radionice save kerde   OPENS-o, ERASMUS-o, thaj aver. Ande piro than kerda jekh čhavrrikani predstava. Snimosarda 3 harne filmura, sar pale peste khada vi pale škola. 

 

Sinopsiso

Ande e Kucura, gav ande Bačko, dikhas jekh orta familia. Orta pale Kucura. Papo si les rat biboldengo, e mami si rusinka, dej thaj dad si andar hamime unsuripa, thaj khajda si vi lege čhavorra. Trujal sajekh djeseske buća, von sikljon e čhavorren te barjaren liduj čhiba thaj te paćan liduj nacionalne minoriteta.

 

Alav katar e autorka

Paramiča si orta andar e Vojvodina, paši mange godolastar kaj sem vi me korkoro andar khasavi familia, šaj te mothas kaj si vi univerzalno godolastar kaj ande late šaj te dihen pes vi aver familie. Sa majbut terne duječhibenge unsuripe manuša kamen te džan loke dromeske, te sikljon e čhavorren numaj dasikani čhib. E Vesna thaj o Nikola si egzamplo kaj šaj vi averčhande.

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Dvojjazyčná rodina, babka, dedko, mama, otec a malé deti… Ako už od malička učiť deti správnym hodnotám a zachovať jazyk, kultúru a tradície?

 

O autorovi

Marina Todić sa narodila v roku 2003. Pochádza z Kucury, ale kvôli  štúdiám kulturológie žije v Novom Sade. Zúčastnila sa mnohých projektov a workshopov organizovaných OPENS, ERASMUS a inými. Vo svojej dedine zatiaľ pripravila jedno detské divadlo. Natočila 3 krátke filmy pre seba aj pre školu.

 

Súhrn

V Kucure, dedine v Bačke, sledujeme úplne normálnu, priemernú rodinu. Na Kucuru normálne a priemerné. Starý otec bosnianskej krvi, stará mama Rusínka, matka a otec zo zmiešaných manželstiev, a  ich deti. Prostredníctvom každodenných udalostí učia deti pestovať oba jazyky a rešpektovať obe národnosti.

 

Vyjadrenie autora

Je to skutočný vojvodinský príbeh, mne blízky, pretože som z takej rodiny, a tiež univerzálny, pretože odráža mnohé iné rodiny. Čoraz viac mladých bilingválnych manželských párov sa rozhoduje pre ľahšiu cestu, učiť svoje deti iba po srbsky. Vesna a Nikola sú príkladom, že to vedia aj inak.

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Kétnyelvű család, nagymama, nagypapa, anya, apa és a kisgyerekek… Hogyan taníthatják meg a gyerekeket kiskoruktól kezdve a helyes értékekre, a nyelv, a kultúra és a hagyományok megőrzésére? 

 

A szerzőről

Marina Todić 2003-ban született. Kucorából (Kucura) származik, viszont a kulturológiai tanulmányok folytatása miatt Újvidéken él. Az OPENS és az ERASMUS, illetve más projektek és workshopok résztvevője. Falujában egyelőre egy gyerekdarabot vitt színre. Eddig 3 kisfilmet forgatott, a saját maga, valamint az iskola számára.

 

Szinopszis

Kucurában, egy bácskai faluban teljesen normális, átlagos családot követünk. Kucorához viszonyítva normális és átlagos családról van szó. Boszniai származású nagypapa, ruszin nagymama, vegyes házasságból származó anya és apa, így hát gyermekeik is. A mindennapi eseményeken keresztül gyermekeiket mindkét nyelv ápolására tanítják, valamint arra, hogy mindkét nemzetiséget tiszteljék.

 

A szerző gondolata

Egy igazi vajdasági történet, közel áll hozzám, mert én is ilyen családból származom, de  egyben egyetemes is, mert sok más család esetét tükrözi. Egyre több fiatal kétnyelvű házaspár dönt úgy, hogy a könnyebb utat választja, és gyermekeit csak szerbül tanítja. Vesna és Nikola a példa arra, hogy ezt másként is lehet.

Rediteljka / Director // režisér / Az igazgató / Regjisorja / :

Marina Todić

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’3’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian, Rusyn

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Bilingual family, grandmother, grandfather, mother, father and small children… How to teach children the right values from an early age and preserve the language, culture and tradition?

About the author

Marina Todić was born in 2003. She comes from Kucura, but because of her cultural studies she lives in Novi Sad. She has participated in many projects and workshops organized by OPENS, ERASMUS, and others. In her village she has staged one children’s play for now. She made 3 short films, both for herself and school.

Synopsis

In Kucura, a village in Bačka, we follow a completely normal, average family. Normal and average for Kucura. Grandfather of Bosnian blood, grandmother Ruthenian, mother and father from mixed marriages, and thus their children. Through everyday events, they teach children to nurture both languages, and to respect both nationalities.

Author’s statement

It is a true Vojvodina story, close to me because I am from such a family, and also universal because it reflects many other families. An increasing number of young bilingual married couples decide to take the easier path, to teach their children only Serbian. Vesna and Nikola are an example that they can do differently.

sr_RS