Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Oprati pre korišćenja / Wash before use

Lani para përdorimit

Вирайбац скорей хаснованя

Thovel pes angle furjavipe

Oprať pred použitím

Használat előtt megmosni

Wash before use

Oprati pre korišćenja / Wash before use

Oprati pre korišćenja (dok.) / Wash before use (doc.)
Director/Rediteljka: Lena Trifunović
Country/Zemlja: Srbija
Year/Godina: 2021.
Runtime/Trajanje: 12’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
—————————

Sinopsis
Aljoša drži Štenaru u kojoj prodaje second hand i vintage odeću. Garderobu furaju umetnici, skejteri,
muzičari, mladi ljudi slobodnog duha. Old school moda, šareni šuškavci i čudni krojevi su izraz nove
beogradske energije. Devojke i momke spaja ljubav prema modi koja je jeftina, ekološki održiva i buni
se protiv klišea.

Logline
Vintage i second hand odeća-ekološki održiva a jeftina moda postaje simbol generacije koja teži
slobodi izraza i odbija da živi po pravilima.

O autorki
Lena Trifunović ima 19 godina i maturirala je u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Brucoš je na Fakultetu
dramskih umetnosti na katedri za filmsku i televizijsku produkciju.
Izjava autorke
“Oprati pre korišćenja” je kolaž o subkulturi. Ona nastaje oko opredeljivanja za održivi, priuštivi, ali
smeli modni pokret. Inspiracija za snimanje proizilazi iz činjenice da sam i ja sama deo ove subkulture
na pomolu, ali i da sam iznova i iznova inspirisana načinom života ljudi koji me okružuju. Kamera iz
ruke, u kombinaciji sa arhivskim snimcima i glasnom muzikom dočaravaju njihov energični duh, i život
po sopstvenom nahođenju.

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Rrobat vintage dhe të përdorura – të qëndrueshme për mjedisin, si dhe modë të përballueshme, po bëhen simbol i një brezi që përpiqet për lirinë e shprehjes dhe refuzon të jetojë sipas rregullave.

 

Rreth Autores

Lena Trifunoviq është 19 vjeç dhe ka mbaruar Gjimnazin e Tretë të Beogradit. Ajo është studente në vitin e parë në Fakultetin e Arteve Dramatike në Departamentin e Produksionit të Filmit dhe Televizionit.

 

Përmbledhje

Aljosha zotëron Shtenarën ku shet rroba të përdorura dhe të vjetra. Artistët, patinatorët, muzikantët dhe të rinjtë e shpirtit të lirë janë ata që e veshin këtë garderobë. Moda “old school”, bluza me zinxhir shumëngjyrëshe dhe prerjet e çuditshme janë shprehje e energjisë së re të Beogradit. Vajzat dhe djemtë i bashkon dashuria për modën që është e lirë, miqësore me mjedisin dhe qëndron kundër klisheve.

 

Deklarata e autores

„Lani para përdorimit“ është një kolazh për nënkulturën. Bëhet fjalë për zgjedhjen e lëvizjes së modës të qëndrueshme, të përballueshme, por edhe të guximshme. Frymëzimi për xhirimet vjen nga fakti se edhe unë jam pjesë e kësaj nënkulture në prag dhe që vazhdimisht frymëzohem nga mënyra e jetesës së njerëzve që më rrethojnë. Kamera e dorës, e kombinuar me pamjet arkivore dhe muzikën me zë të lartë ngjallin shpirtin dhe jetën e tyre energjike sipas kushteve të tyre.

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Vintage и second hand шмати – еколоґийно отримовна а туня мода постава символ ґенерациї котра намага шлєбоду виразу и одбива жиц по правилох.

 

О авторки

Лена Трифунович ма 19 роки и матуровала у Трецей беоґрадскей ґимназиї. Бруцош йе на Факултету драмских уметносцох на катедри за филмову и телевизийну продукцию.

Синопсис

Альоша ма псову хижку у котрей предава second hand и vintage шмати. Ґардеробу ”фураю” уметнїки, скейтере, музиканти, млади людзе шлєбодного духу. Old school мода, рижнофарбово шушкавци и чудни крої вираз новей беоґрадскей енерґиї. Дзивкох и леґиньох споює любов ґу моди котра туня, еколоґийно отримовна и бунї ше процив клишейох. 

 

Виява авторки

”Вирайбац скорей хаснованя” колаж субкултури. Вона настава коло опредзельованя за отримовни, допущуюци алє и шмели модни рух. Инспирация за знїманє походзи зоз факту же и я сама часц тей субкултури на зявйованю, алє же сом одзнова и одзнова инспирована зоз способом живота людзох котри ме окружую. Камера зоз руки, у комбинациї зоз архивним знїмками и гласну музику дочаровюю їх енерґични дух, и живот по власним находзеню.

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Vintage thaj second hand si furjavipe-ekologikane dumutnipasa a bikuč e moda savi avela simbolo pale generacie ternenge save kamen te aven tromale thaj či kamen te trajin pe nisave orta.  

   

Katar e autorka

E Lena Trifunović si 19 berš thaj dija gata e matura  ande Trinto beogradsko gimnazia. Brucošo si po  Fakulteto pale dramako arto pe katedra pale filmoski thaj televizijsko produkcia.

 

Sinopsiso

O Aljoša inćarel e Štenara ande savi bikinel pes second hand thaj vintage furjavipe. 

 Furjavipe indjaren e artistura, skejteria, bašalimataria, terne manuša tromale odjasa.

Old school e moda, kotorale šuškavcura thaj avečhande sudo furjavipe si semno neve beogradoske energiake. Čhejen thaj čhaven phandel kamavipe pale moda savi si bikuč, ekološko dumutni thaj či kamel o kliše.

 

Alav katar e autorka

“Thovel pes angle furjavipe” si kolažo katar e subkultura. Voj barjarel pes  trujal dumutnipasko, bikuč, numaj vi tromalo modno phird. E inspiracia pale snimope inkljisti andar godova kaj sem vi me  kotor katar kaja subkultura savi barjol, numaj si man sa jekh djes e inspiracia manušendar save si trujal mande. E kamera vastestar, thaj e arhivske snimkura sar vi krlalo bašalipe del haćaripe pale lengo zuralo odji, thaj o trajo savo trajin sar kamen. 

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Vintage a secondhandové oblečenie-ekologicky udržateľné, ako aj cenovo dostupná móda sa stávajú symbolom generácie, ktorá sa snaží o slobodu prejavu a odmieta žiť podľa pravidiel.

 

O autorovi

Lena Trifunovic má 19 rokov a vyštudovala Tretie gymnázium v ​​Belehrade. Je prváčkou na Fakulte dramatických umení na Katedre filmovej a televíznej tvorby.

 

Súhrn

Alyosha vlastní Kennel, kde predáva second hand a vintage oblečenie. Umelci, skateri, hudobníci a mladí ľudia so slobodným duchom sú tí, ktorí lámu toto oblečenie. Móda starej školy, farebné teplákové súpravy a zvláštne strihy sú vyjadrením novej belehradskej energie. Dievčatá a chlapcov spája láska k móde, ktorá je cenovo dostupná, šetrná k životnému prostrediu a stojí proti klišé.

 

Vyjadrenie autora

„Pred použitím oprať“ je kolážou o subkultúry. Ide o výber udržateľného, ​​dostupného, ​​ale aj smelého módneho hnutia. Inšpirácia pre nakrúcanie vychádza z toho, že aj ja som súčasťou tejto subkultúry na pokraji a že sa neustále nechávam inšpirovať spôsobom života ľudí, ktorí ma obklopujú. Kamera z ruky kombinovaná s archívnymi nahrávkami a hlasnou hudbou  zobrazuje ich energického ducha a život podľa vlastného uváženia.

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

A vintage és a használt ruhák – a környezetbarát, megfizethető divat – a véleménynyilvánítás szabadságára törekvő, a szabályok szerint élni nem hajlandó generáció szimbólumává válnak.

 

A szerzőről

Lena Trifunovic 19 éves, és a Harmadik Belgrádi Gimnáziumban érettségizett. A Színművészeti Kar Film- és Televíziós Produkciók Tanszékének elsőéves hallgatója. 

 

Szinopszis

Aljoša a Štenara megnevezésű turkáló tulajdonosa, ahol használt és vintage ruhákat árul. Művészek, gördeszkázók, zenészek és szabad szellemű fiatalok viselik ezeket a ruhákat. Old school divat, színes susogós ruhák, és a furcsa szabások az új belgrádi energia kifejezői. A lányokat és a fiúkat összeköti a divat iránti szeretet, amely megfizethető, környezetbarát és fellázad a klisé ellen. 

 

A szerző gondolata

A „Használat előtt kimosandó“ egy kollázs a szubkultúráról. Egy fenntartható, megfizethető, de merész divat mozgalom mellett jött létre. A felvételkészítés inspirációja abból adódik, hogy én magam is részese vagyok ennek a formálódó szubkultúrának, de abból is, hogy engem újra és újra inspirál a körülvevő emberek életmódja. A kézi kamera archív felvételekkel és hangos zenével párosulva megidézi energikus szellemüket és saját belátásuk szerint élő életüket.

Rediteljka / Director / Režisérka  / Az igazgató / Regjisorja / :

Lena Trifunović

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Srbija

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021.

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

12’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

________________________________

Vintage and second-hand clothes-environmentally sustainable, as well as affordable fashion, are becoming a symbol of a generation that strives for freedom of expression and refuses to live by the rules.

About the author

Lena Trifunovic is 19 years old and graduated from Third Belgrade Gymnasium. She is a freshman at the Faculty of Dramatic Arts at the Department of Film and Television Production. 

Synopsis

Alyosha owns Kennel where he sells second hand and vintage clothes. Artists, skaters, musicians and young people of free spirit are the ones who rock these clothes. Old school fashion, colourful tracksuits and strange cuts are an expression of the new Belgrade energy. Girls and boys are united by the love for fashion that is affordable, environmentally friendly and stands up against the cliches. 

Author’s statement 

“Wash before using” is a collage about the subculture. It is about choosing sustainable, affordable, but also bold fashion movement. Inspiration for filming comes from the fact that I am also a part of this subculture on the verge and that I am constantly being inspired by the way of living of people that surround me. Hand-held camera, combined with archive recordings and loud music, evoke their energetic spirit and life on its own discretion. 

sr_RS