Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Amaro averčhandipe si amari zor
Naše razlike su naša snaga
Naše razlike su naša snaga
Our Differences Our Strength
Srpski
Shqip
Руски
Rromani čhib
Slovenský
Magyar
English

Slučajevi / The Cases

Raste

Случаї

Suraura

Prípady

Esetek

The Cases

Slučajevi / The Cases

Slučajevi (dok.)/ The Cases (doc.)
Director/Rediteljka: Milica Rauški
Country/Zemlja: Serbia
Year/Godina: 2021
Runtime/Trajanje: 16’51’’
Language/Jezik: Serbian
Subtitles/Titl: English, Serbian
Production/Produkcija: Slobodna zona Junior (Fond B92)
——————

Sinopsis
Miloš Rauški, zrenjaninski direktor, uhapšen je bez objašnjenja u svojoj kancelariji 1988. i odveden u
samicu ne znajući da će tamo provesti sledećih godinu i po dana što ga čini najdužim pritvorenikom u
Jugoslaviji. Skoro sve kolege i prijatelji tada ustaju protiv njega, ali godinama kasnije svi se ponašaju
kao da se ništa nije desilo, mada slični slučajevi nastavljaju da se dešavaju i drugima decenijama
kasnije.

Logline
Nakon što je krajem ’80-ih godina u Zrenjaninu tokom političke čistke uhapšen direktor SIZ-a,
prijatelji mu okreću leđa i vodi se medijska hajka. Godinama kasnije sve je zaboravljeno, ali slični
slučajevi nastavljaju da se dešavaju u pravilnom ritmu.

O autorki
Milica Rauški (26) rođena je u Zrenjaninu i apsolvent je Ekonomskog fakulteta u Beogradu. U leto 2019.
postavila je predstavu San letnje noći u Zrenjaninu, a trupa je bila raznolika i sačinjena mahom od
amatera. Trenutno je najviše okupirana dokumentarnim filmom i njegovim mogućnostima.
Izjava autorke
Milošev slučaj je okončan tako što su optužbe protiv njega odbačene, ali to nije izbrisalo godinu i po
dana koje je proveo u samici, niti naslove u novinama.
Godinama nakon hapšenja ljudi su bili u strahu i zlatno doba Zrenjanina je završeno.
Miloš je moj deda, a ovim filmom želim da mu odam počast i ukažem na nepravdu koja je ostavila
dalekosežne posledice na porodicu i zajednicu.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Në Zrenjanin, në fund të viteve 80, drejtori i SIZ-it u arrestua gjatë një pastrimi politik dhe më pas mbeti i vetëm kur shokët i kthyen shpinën dhe filloi ndjekja mediatike. Vite më vonë gjithçka u harrua, por raste të ngjashme vazhduan të ndodhin.

 

Rreth Autores

Milica Raushki (26) është lindur në Zrenjanin dhe tani është studente e avancuar në Fakultetin Ekonomik në Beograd. Në vitin 2019 ajo drejtoi shfaqjen “Ëndrra e një nate vere” në Zrenjanin dhe kuvendi ishte i larmishëm dhe kryesisht përbëhej nga amatorë. Aktualisht po merret më shumë me filmin dokumentar dhe mundësitë e tij.

 

Përmbledhje

Millosh Raushki, drejtori nga Zrenjanini, u arrestua pa asnjë shpjegim në zyrën e tij në vitin 1988 dhe u dërgua në një qeli të vetme, duke mos ditur se ai do të kalojë një vit e gjysmë atje, gjë që do ta bëjë atë të burgosurin më të gjatë në Jugosllavi. Kundër tij dolën thuajse të gjithë miqtë dhe kolegët e tij, por vite më vonë të gjithë sillen sikur asgjë nuk ka ndodhur, edhe pse raste të ngjashme janë ende të pranishme.

 

Fjala e autores

Çështja e Milloshit u mbyll pasi akuzat e tij ishin hedhur poshtë, por kjo nuk e lau vitin e gjysmë që ai kishte kaluar në një qeli të vetme, as titujt e gazetave. Shumë kohë pas arrestimit të tij njerëzit jetuan me frikë dhe epoka e artë e Zrenjaninit kishte përfunduar. Milloshi është gjyshi im dhe me këtë film dua ta nderoj dhe të paraqes padrejtësinë që ka lënë pasoja afatgjata si në familje ashtu edhe në komunitet.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Потим як цо концом 80-их рокоху Зренянину у цеку политичней чистки загарештовани директор СИЗ-у, приятелє му обрацаю хрибет и водзи ше медийна гайка. Зоз роками познєйше шицко забуте, алє подоби случаї ше наставюю збувац у правилим ритме.

 

О авторки

Милица Раушки (26) народзена у Зреняниу и абсолвент є Економского факултету у Беоґрадзе. Лєта 2019. року поставела представу Сон лєтней ноци у Зренянину, а трупа була рожнородна и творена углавним зоз аматерох. Хвильково є найвецей окупирована зоз документарним филмом и його могучносцами. 

 

Синопсис

Милош Раушки, Зренянински директор, загарештовани без пояшнєня у своєй канцелариї 1988. року и одведзени є до самици нє знаюци же там преведзе шлїдуюци рок и пол цо гутори о найдлуґшим гарештанцом у вишлїдним гарешту у Юґославиї. Скоро шисци колеґове и приятелє ставаю процив нього, алє зоз роками познєйше шицки ше справую яґод же ше нїч нє случело, гоч ше подобни случаї наставюю збувац и у других деценийох познєйше. 

 

Виява авторки

Милошов слчай закончени так же обтужби процив нього одруцени, алє тото нє висцерало рок и пол котри преведол у самици, анї наслови у новинкох. Роками по гарештованю людзе були у страху и златни час Зренянину закончени. Милош мой дїдо, а зоз тим филмом му жадам дац чесц и указац на нєправду котра охабела далєкосяжни пошлїдки на фамелию и заєднїцу.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Po agor ’80-to berš ande Zrenjanino ande politikano khosipe astardo si thaj phanglo šerutno katar SIZ-o, amala bolden leske zeja thaj e medie naj pe leski rig. Beršenca kana nakhlo godova sa si bistardo, numaj palem si suraura save keren pes ande orta ritmo.

 

Katar e autorka

E Milica Rauški (26) bijandi si ande Zrenjanino thaj apsolvento si po Ekonomsko fakulteto ande Beogrado. Ande milaj 2019. Kerda e predstava San letnje noći ande Zrenjanino, a khelavne sas hamime thaj kerdi katar amateria. Akana majanglal dikhel pe dokumentarno filmo thaj kaj šaj te mukel les.

 

Sinopsiso

O Miloš Rauški, šerutno Zrenjaninosko, phanglo si bi vorbasa ande piri kancelaria 1988. thaj indjardo ande korkorutni a te či džangla kaj kote avela berš thaj opaš djesa so si majdurano phanglipe ande Jugoslavija. Se amala thaj bućarne pe bući ušten mamuj leste, numaj beršenca palal godova savora keren pes sar kaj khanč či avilo, a vi majdur kerel pes  khajda suraura averenge. 

 

Alav katar e autorka

Milošeske suraura si dine gata khajda kaj prsaripe mamuj leste si čhudine, numaj gadava či khoslo berš thaj opaš djesa save sas ande phanglipe, sar vi nava ande lila. Beršenca palal kana sas phandado e manuša sas ande darape thaj sumnakune berša Zrenjaninoske nakhle.

O Milošo si mungro papo, a kale filmosa kamav te dav les paćiv pale bičačipe savo ačhada baro dukhadipe pe familia thaj o ketanipe.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

V Zrenjanine bol koncom 80. rokov riaditeľ SIZ zatknutý počas politickej čistky a potom zostal sám, keď sa mu jeho priatelia otočili chrbtom a začalo sa mediálne prenasledovanie. Po rokoch sa na všetko zabudlo, no podobné prípady sa opakovali.

 

O autorovi

Milica Rauški (26) sa narodila v Zrenjanine a teraz je pokročilou študentkou Ekonomickej fakulty v Belehrade. V roku 2019 postavila hru „Sen noci svätojánskej“ v Zrenjanine a účastníci boli rôznorodí a väčšinou ho tvorili ochotníci. V súčasnosti je jej najväčším záujmom dokumentárny film a jeho možnosti.

 

Súhrn

Miloš Rauški, riaditeľ zo Zrenjaninu, bol v roku 1988 bez akéhokoľvek vysvetlenia zo svojej kancelárie odvedený , zatknutý a prevezený do jednej cely, netušiac, že ​​tam strávi nasledujúci rok a pol, čím sa stane najdlhšie zajatým bez odsúdenia v Juhoslávii. Postavili sa proti nemu takmer všetci jeho priatelia a kolegovia, no po rokoch sa všetci správajú, akoby sa nič nestalo, aj keď podobné prípady sú stále prítomné.

 

Slovo autora

Milošov prípad bol po odmietnutí obvinenia uzavretý, no nezmizol ani rok a pol, ktorý strávil v jednej cele, ani titulky v novinách. Dlho po jeho zatknutí ľudia žili v strachu a zlatý vek Zrenjanina sa skončil. Miloš je môj starý otec a týmto filmom by som si ho chcela uctiť a zobraziť nespravodlivosť, ktorá zanechala dlhodobé následky na rodine aj na komunite.

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

Zrenjaninban a 80-as évek végén az Önigazgatási Érdek-képviseleti Szervezet igazgatóját egy politikai tisztogatás során letartóztatták, majd egyedül maradt, barátai hátat fordítottak neki, és ekkor indítanak el ellene lejáratási kampányt. Mindez évekkel később feledésbe merült, de hasonló esetek továbbra is előfordultak.

 

A szerzőről

Milica Rauški (26) Nagybecskereken (Zrenjanin) született, jelenleg a belgrádi Közgazdaságtudományi Kar abszolvens hallgatója. 2019 nyarán ő vitte színre a Szentivánéji álom című darabot Nagybecskereken, a társulat sokrétű volt, és többnyire amatőrökből állt. Érdeklődése jelenleg a dokumentumfilmre és az általa adott lehetőségekre irányul. 

 

Szinopszis

Miloš Rauškit, a nagybecskereki igazgatót 1988-ban minden indoklás nélkül letartóztatták az irodájában, és egy magáncellába szállították. Akkor még nem tudta, hogy a következő másfél évet ott tölti majd, amivel Jugoszlávia leghosszabb ideig tartó letartóztatásban lévő személye lett. Szinte minden barátja és kollégája fellázadt ellene, évekkel később viszont mindenki úgy tesz, mintha mi sem történt volna, hasonló esetek pedig évtizedekkel később másokkal is előfordultak.

 

A szerző gondolata

Miloš ügyét azután zárták le, hogy ejtették a vádat, de ez nem feldtette el a magáncellában töltött másfél évet, sem az újság címlapjain megjelenteket.

A letartóztatása után az emberek évekig félelemben éltek, és Nagybecskerek aranykora véget ért. Miloš a nagyapám. Ezzel a filmmel szeretnék tisztelegni előtte, és bemutatni azt az igazságtalanságot, amely hosszan tartó következményeket hagyott mind a családra, mind pedig a közösségre nézve.

 

Rediteljka / Director / Režisérka/ Az igazgató / Regjisorja / :

Milica Rauški

Zemlja / Country / Krajina / Ország / Vendi / :

Serbia

Godina / Year / Rok / Év / Viti / :  

2021

Trajanje / Runtime / Trvanie / Időtartam / Kohëzgjatja / :

16’51’’

Jezik / Language / Jazyk / Nyelv / Gjuha / :

Serbian

Titl / Subtitles / Titul / Felirat / Titrat / :

Serbian, English, Slovak, Hungarian, Albanian, Rusyn, Romani

Produkcija / Production / Výroba / Termelés / Prodhimi / :

Slobodna zona Junior / Fond B92

_________________________________

In Zrenjanin, at the end of 80s, the director of SIZ was arrested during a political clean out, and afterwards was left alone when his friends turned their back on him and the media chase began. Years later everything was forgotten, but similar cases continued to happen. 

About the author

Milica Rauški (26) was born in Zrenjanin and is now an advanced university student at the Faculty of Economics in Belgrade. In 2019 she hosted a play “A Midsummer Night’s Dream” in Zrenjanin and the assembly was diverse and mostly consisted of amateurs. Currently her biggest occupation is documentary film and its possibilities. 

Synopsis

Miloš Rauški, the director from Zrenjanin, was arrested without any explanation in his office in 1988 and taken to a single cell, not knowing that he’ll spend the following year and a half there, which will make him the longest detainee in Yugoslavia. Almost all his friends and colleagues stood against him, but years later everyone acts as if nothing happened, even though similar cases are still present.

Author’s word

Miloš’s case was closed after his charges had been rejected, but that did not wash out the year and a half which he had spent in a single cell, nor the headlines in the newspaper. Long after his arrest people lived in fear and the golden age of Zrenjanin was over. Miloš is my grandfather and with this film I would like to honor him and present the injustice that has left long lasting consequences on both the family and the community. 

sr_RS